تلفظ در زبان آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. تلفظ در زبان آلمانی
درسهای تکمیلی

الفبای زبان آلمانی

در این درس حروف الفبای زبان آلمانی معرفی شده و با ترتیب خواندن آنها آشنا خواهید شد.

صدای حرف R

در این درس با صدا و نحوه تلفظ حرف R در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.

صدای حروف V و W

در این درس با صدا و نحوه تلفظ دو حرف V و W در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.

صدای حروف اوملات Ä, Ö, Ü

در این درس با صدا و نحوه تلفظ حروف Ä, Ö, Ü در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.

صدای حروف Sch و Ch

در این درس با نحوه تلفظ دو ترکیب Sch و Ch و قواعد مرتبط با آنها آشنا خواهید شد.

صدای حروف ß، z و tz

در این درس با صدا و نحوه تلفظ حروف ß، z و tz در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.