آموزش مکالمه زبان انگلیسی

درس های مکالمه زبان انگلیسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان انگلیسی
  4. chevron_right
  5. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
مکالمات روزمره انگلیسی

احوالپرسی

سه مکالمه کوتاه در رابطه با طریقه احوالپرسی در زبان انگلیسی

آب و هوا (1)

سه مکالمه کوتاه صحبت کردن در مورد آب و هوا

آب و هوا (2)

سه مکالمه کوتاه صحبت کردن در مورد آب و هوا

آب و هوا (3)

سه مکالمه کوتاه صحبت کردن در مورد آب و هوا

تماس با یک دوست

سه مکالمه کوتاه در رابطه با طریقه تماس تلفنی با یک دوست در زبان انگلیسی

توصیف افراد

سه مکالمه کوتاه نحوه توصیف افراد

ابراز نگرانی

سه مکالمه کوتاه در مورد ابراز نگرانی برای افراد

ابراز خوشحالی

سه مکالمه کوتاه ابزار خوشحالی برای موفقیت دیگران