آموزش گرامر زبان انگلیسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان انگلیسی
  4. chevron_right
  5. آموزش گرامر زبان انگلیسی

اسامی

آشنایی با انواع اسامی در زبان انگلیسی

جمع بستن اسامی

آشنایی با قوائد جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی

اسامی ملکی

آشنایی با اسامی ملکی و قوائد گرامری آن در زبان انگلیسی

ضمایر شخصی

آشنایی با ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

ضمایر ملکی

آشنایی با ضمایر و صفات ملکی، ساختار گرامری و کاربردهای آنها

ضمایر انعکاسی

آشنایی با ضمایر انعکاسی، کاربرد و ساختار های گرامری آنها

ضمایر نامعین

آشنایی با تعریف ضمایر نا معین، انواع آن و نحوه استفاده از آنها

ضمایر نسبی

آشنایی با ضمایر نسبی، کاربرد و ساختار گرامری آنها

کلمات اشاره

آشنایی با انواع کلمات اشاره در زبان انگلیسی و کاربرد هر یک

زمان حال ساده

در این درس با زمان حال ساده، کاربردهای و ساختار این زمان آشنا می شوید.

زمان حال استمراری

در این درس با زمان حال استمراری، کاربردها و ساختار این زمان آشنا خواهید شد.

زمان گذشته ساده

در این درس با زمان گذشته ساده، کاربردهای و ساختار این زمان آشنا می شوید.

زمان گذشته استمراری

در این درس با زمان گذشته استمراری، کاربردها و ساختار این زمان آشنا خواهید شد.

زمان حال کامل

در این درس با زمان حال کامل، کاربردهای و ساختار این زمان آشنا می شوید.

زمان حال کامل استمراری

در این درس با زمان حال کامل استمراری، کاربردها و ساختار این زمان آشنا خواهید شد.

زمان گذشته کامل

در این درس با زمان گذشته کامل، کاربردهای و ساختار این زمان آشنا می شوید.

زمان گذشته کامل استمراری

در این درس با زمان گذشته کامل استمراری، کاربردها و ساختار این زمان آشنا خواهید شد.

زمان آینده با will

در این درس با زمان آینده با will، کاربردهای و ساختار این زمان آشنا می شوید.

زمان آینده با going to

در این درس با زمان آینده با going to، کاربردها و ساختار این زمان آشنا خواهید شد.

زمان آینده استمراری

در این درس با زمان آینده استمراری، کاربردهای و ساختار این زمان آشنا می شوید.

حالت شرطی نوع اول

در این درس با حالت شرطی نوع اول و کاربردها و ساختار این حالت آشنا خواهید شد.

حالت شرطی نوع دوم

در این درس با حالت شرطی نوع دوم، کاربردهای و ساختار این حالت آشنا می شوید.

افعال کمکی

در این درس با افعال کمکی و کاربرد و ساختار گرامری آنها در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

افعال مدال (modal)

در این درس با افعال مدال (modal verbs) و کاربردهای و ساختار گرامری آنها در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

مصدر و اسم مصدر

در این درس با تفاوت مصدر (infinitive) و اسم مصدر (gerund) و کاربردهای هر یک در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

افعال عبارتی (Phrasal verbs)

در این درس با افعال عبارتی (Phrasal verbs) و کاربردهای و ساختار گرامری آنها در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

حالت مجهول

در این درس با حالت مجهول و روشهای تبدیل جمله معلوم به مجهول در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

حالت امری

در این درس جملات امری در زبان انگلیسی و کاربردها و ساختار گرامری آنها آشنا خواهید شد.

حرف تعریف

در این درس با حروف تعریف (Articles) در زبان انگلیسی و کاربردهای آنها آشنا خواهید شد.

صفات

در این درس با صفات در زبان انگلیسی و حالت های تفضیلی و عالی آنها آشنا خواهید شد.

قید

در این درس با قید در زبان انگلیسی، روشهای ساخت آن و حالت های مقایسه ای قیدها در این زبان آشنا خواهید شد.

حروف اضافه

در این درس با رایج ترین حروف اضافه زمان و مکان در زبان انگلیسی و کاربردهای هر یک آشنا خواهید شد.

ساختار جملات خبری

در این درس با ساختار جملات خبری و ترتیب قرارگیری بخش های جمله در این جملات آشنا خواهید شد.

منابع زبان اصلی

برای دسترسی به منابع زبان اصلی گرامر زبان انگلیسی می‌توانید از این وبسایت استفاده کنید