اخبار ساده انگلیسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان انگلیسی
  4. chevron_right
  5. متون ساده انگلیسی
  6. chevron_right
  7. اخبار ساده انگلیسی

اخبار ساده انگلیسی سطوح A1 و A2

در این بخش میتوانید از اخبار ساده انگلیسی را که با توجه به سطح طبقه بندی شده اند استفاده کنید. هر صفحه گذشته از متن خبر دارای ترجمه فارسی و امکان شنیدن خبر است. از اخبار این بخش می توانید برای بهبود مهارت شنیداری، مطالعه یا لغت دانی زبان انگلیسی استفاده کنید.

Many Bees on a Road

اخبار ساده انگلیسی به همراه صدا و ترجمه فارسی

Taxi Turns Over in China

اخبار ساده انگلیسی به همراه صدا و ترجمه فارسی

Family Lives With Lions

اخبار ساده انگلیسی به همراه صدا و ترجمه فارسی

Crash in Brazil

اخبار ساده انگلیسی به همراه صدا و ترجمه فارسی

Cow Art

اخبار ساده انگلیسی به همراه صدا و ترجمه فارسی

Four Men Run Away

اخبار ساده انگلیسی به همراه صدا و ترجمه فارسی

Fire in Portugal

اخبار ساده انگلیسی به همراه صدا و ترجمه فارسی

Town Has Strange Records

اخبار ساده انگلیسی به همراه صدا و ترجمه فارسی

Baby Giraffe in Texas

اخبار ساده انگلیسی به همراه صدا و ترجمه فارسی

Fire in London

اخبار ساده انگلیسی به همراه صدا و ترجمه فارسی