تلفن به زبان روسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان روسی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان روسی
  6. chevron_right
  7. تلفن به زبان روسی
روسی تلفظ                فارسی

телефон 

[tilifon] تلفن

мобильный телефон 

[mabilniy tilifon] تلفن همراه

смартфон 

[smartfon] تلفن هوشمند

iphone 

[ayfon] آیفون

трубка 

[troopka] گوشی

телефон-автомат 

[tilifon aftamat] تلفن عمومی

телефонный аппарат 

[tilifoniy aparat] گوشی تلفن

номер 

[nomir] شماره

номер телефона 

[nomir tilifona] شماره تلفن

набрать номер 

[nabrat nomir] شماره گیری کردن

код страны 

[kot strani] کد کشور

телефонная карта 

[tilifonaya karta] کارت تلفن

sim-карта 

[simkarta] سیم کارت

звонок 

[zvanok] تماس تلفنی

международный звонок 

[mijdoonarodniy zvanok] تماس بین المللی

местный звонок 

[myesniy zvanok] تماس محلی

сделать звонок 

[zdyelat zvanok] تماس گرفتن، زنگ زدن

позвонить 

[pazavnit] تماس گرفتن، زنگ زدن

Откуда можно позвонить? 

[atkooda mojna pazvanit?] کجا می توانم تلفن کنم؟

Где можно купить телефонную карту? 

[gdye mojna koopit tilifonooyoo kartoo?] کجا می توانم کارت تلفن بخرم؟

Какой у Вас номер телефона? 

[kakoy oo vas nomir tilifona?] شماره تلفن شما چیست؟

Запишите номер телефона. 

[zapishiti nomir tilifona?] شماره تلفنتان را بنویسید.

Я могу позвонить? 

[ya magoo pazvanit?] میتوانم یک تماس بگیرم؟