گرامر زبان روسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان روسی
  4. chevron_right
  5. گرامر زبان روسی

جنسیت اسامی

در این درس به صورت عمومی با ساختار جنسیت اسامی در زبان روسی آشنا خواهید شد.

اسامی مذکر

در این درس با اسامی مذکر و روش های تشخیص آن در زبان روسی آشنا خواهید شد.

اسامی مونث

در این درس با اسامی مونث و روش های تشخیص آن در زبان روسی آشنا خواهید شد.

اسامی خنثی

در این درس با اسامی خنثی و روش های تشخیص آن در زبان روسی آشنا خواهید شد.

اسامی با جنسیت مشترک

در این درس با تعریف اسامی با جنسیت مشترک و ساختار گرامری آنها آشنا خواهید شد.

جمع بستن اسامی

در این درس با روش ها و قواعد جمع بستن اسامی در زبان روسی آشنا خواهید شد.

اسامی جاندار و بی جان

در این درس با روش های تشخیص اسامی جاندار و بی جان و تاثیر گرامری آنها آشنا خواهید شد.

حالت یا پادژ

در این درس با تعریف حالت یا پادژ و 6 حالت اصلی در زبان روسی آشنا خواهید شد.

حالت فاعلی (Nominative)

در این درس با حالت فاعلی در زبان روسی و تاثیر آن بر روی اسامی آشنا خواهید شد.

حالت مفعولی مستقیم (Accusative)

در این درس با تعریف حالت مفعولی مستقیم و تاثیر آن بر روی اسامی آشنا خواهید شد.

حالت مفعولی غیر مستقیم (Dative)

در این درس با حالت مفعولی غیر مستقیم در زبان روسی و تاثیر آن بر روی اسامی آشنا خواهید شد.

حالت مالکی (Genitive)

در این درس با تعریف حالت مالکی و تاثیر آن بر روی اسامی آشنا خواهید شد.

ضمایر شخصی

در این درس با ضمایر شخصی و نحوه صرف آنها در زبان روسی آشنا خواهید شد.

ضمایر ملکی

در این درس ضمایر ملکی و نحوه صرف آنها در زبان روسی آشنا خواهید شد.

ضمایر اشاره

در این درس با ضمایر اشاره و نحوه صرف آنها در زبان روسی آشنا خواهید شد.