آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان فرانسه
  4. chevron_right
  5. آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان

 1

الفبای زبان فرانسه

 2

جنسیت اسامی

 3

ضمایر شخصی

 4

صرف فعل بودن

 5

جمع بستن اسامی

6

حروف تعریف و اشاره

7

اعداد 1 تا 10

8

صرف فعل داشتن

 9

صرف افعال

 10

صرف افعال er

 11

صرف افعال ir

 12

صرف افعال بی قاعده

 13

رنگ ها

 14

اعداد 11 تا 19

 15

اعداد 20 تا 99

 16

معرفی کردن خود

 17

منفی کردن جملات

18

سوال کردن جملات

19

نسبت دادن صفات (بخش 1)

20

نسبت دادن صفات (بخش 2)

هر روز منتظر درس های جدید باشید!