به درس 7 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس با اعداد 1 تا 10 در زبان فرانسه آشنا خواهیم شد.

زبان فرانسه هم ساختاری مشابه بسیاری از زبان های اروپایی دارد. اعداد 1 تا 10 در این زبان کاملا بی قاعده هستند پس باید تمام آنها را به خوبی یاد بگیرید. جدول زیر اعداد 1 تا 10 زبان فرانسه را به شما یاد می دهد:

1   Un  /œ̃̃̃/
2   Deux  /dø/
3   Trois  /tʀwɑ/
4   Quatre  /katʀ/
5   Cinq  /sɛ̃k/
6   Six  /sis/
7   Sept  /sɛt/
8   Huit  /ʽɥit/
9   Neuf  /nœf/
10   Dix  /dis/

 

تمرین: اعداد زیر را بخوانید:

5

9

7

4

2

3

1

6

10

8

آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان

آزمون ها

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

درس های 1 تا 4

درس 5

درس 6

درس 7

درس 8

درس های 5 تا 8

درس 9

درس 10

درس 11

درس 12

درس 13

درس 14

درس 15

درس 16

درس 17

درس 18

درس 19

درس 20