به درس 6 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس قصد داریم در مورد حرف تعریف نکره و حروف اشاره صحبت کنیم.

در درس دوم و در طول یادگیری جسنیت اسامی با حروف تعریف معرفه آشنا شدید. اما شاید شما کاربرد حروف تعریف را ندارید. پس پیش از معرفی حروف تعریف نکره بهتر است با مفهوم حروف تعریف بیشتر آشنا شویم.

کاربرد حروف تعریف چیست؟

حروف تعریف معرفه یا نکره در واقع شناخته شده یا ناشناخته بودن اسم را نشان می دهند. به جمله های زیر دقت کنید:

یک پسر آمد.

پسر آمد.

در جمله اول پسر به خصوصیت کلی اسم اشاره می کند. در واقع از آن اسم ما تنها می توانیم همان اطلاعاتی که اسم به ما داده استخراج کنیم در حالی که در جمله دوم اشاره ما به یک پسر مشخص است. پسری که ما از قبل می شناسیم.

در زبان فارسی ما حرف تعریف معرفه نداریم. البته گاهی با اضافه کردن کسره به انتهای اسم بیشتر بر روی معرفه بودن آن تاکید می کنیم. اما حرف تعریف نکره داریم. ما شکل نکره از اسم را به دو صورت می سازیم. یا به آن “یک” اضافه می کنیم یا به آخر آن “-ی” اضافه می کنیم که هر دو عمکلرد نسبتا مشابهی دارند.

شاید شما از قبل با در زبان های دیگر با حروف تعریف یا علائم تعریف معرفه اشنا باشید. مثلا در انگلیسی ما حرف تعریف “the” را داریم یا در عربی به ابتدای اسم “ال-” اضافه می کنیم. در زبان فرانسه همانطور که قبلا گفتیم حرف تعریف می تواند جنسیت اسم را نیز نشان دهد.

با حروف تعریف معرفه از قبل آشنا شده اید ولی اشاره مجدد به آنها ضرری ندارد:

مذکر مونث پیش از حرف صدادار جمع
le
/lə/
la
/la/
l’
/l/
les
/le/

 

با حروف تعریف نکره هم در درس چهار تا سطحی مختصر آشنا شدید. در حالت های مفرد (مونث و مذکر) حرف تعریف نکره تقریبا معنای “یک” می دهد و در حالت جمع معنای “تعدادی” یا “مقداری”.

مذکر مونث جمع
un 

/œ̃̃ /

une 

/ yn /

des 

/de/

 

همانطور که می بینید، حروف تعریف نکره حالت پیش از حرف صدادار ندارند. مثل های زیر نحوه استفاده از آن را بیشتر نشان می دهد:

  un lit  (یک تخت)

une pomme  (یک سیب)

des gants  (چند دستکش)

 

حروف اشاره

از حروف اشاره همانطور که از اسمشان مشخص است برای اشاره به چیزهای استفاده می کنیم. رایجترین حروف اشاره در زبان فارسی چهار حرف اشاره “این، آن، اینها، آنها” هستند. ما برای اشاره به اجسام نزدیک از این و اجسام دور از آن استفاده می کنیم. دو حرف دیگر هم حالت جمع این و آن هستند. در زبان فرانسه حروف اشاره از نظر اشاره به دور و نزدیک فرقی با هم ندارند. بلکه تفاوت حروف اشاره به جنسیت اسم مورد اشاره و مفرد و جمع بودن آن است.

برای آشنایی با حروف اشاره در زبان فرانسه جدول زیر را ببنید:

مذکر مذکر و قبل از حروف صدادار مونث جمع
ce lit 


/sə li/
این/آن تخت

cet oiseau 


/sɛ twazo/
این/آن پرنده

cette pomme 


/sɛt pɔm/
این/آن سیب

ces gants 


/se ɡɑ̃/
اینها/آنها دستکشها

نکته 1: در زبان فارسی برای اشاره به اسامی جمع اگر اسم وجود داشته باشد ما از حروف اشاره جمع استفاده نمی کنیم. در اینکار در اینجا فقط برای درک بهتر شما انجام شده.

نکته 2: حرف اشاره cet  تنها برای اسامی مذکر با حرف ابتدایی صدادار استفاده می شود. اگر اسم مونثی حرف اول صدادار داشته باشد از cette  استفاده می کنیم.

آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان

آزمون ها

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

درس های 1 تا 4

درس 5

درس 6

درس 7

درس 8

درس های 5 تا 8

درس 9

درس 10

درس 11

درس 12

درس 13

درس 14

درس 15

درس 16

درس 17

درس 18

درس 19

درس 20