به درس 10 از مجموعه آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان خوش آمدید. در درس قبل به صورت کلی با روند صرف افعال در زبان فرانسه آشنا شدید. در این درس می خواهیم با روند صرف افعال er آشنا شویم.

افعال er چه نوع افعالی هستند؟

نحوه شناسایی افعال er بسیار ساده است. هر فعلی که مصدر آن به er ختم شود یک فعل er به شمار می رود. همانطور که در درس قبل گفته شد صرف این افعال با قاعده و ساده است. جدول زیر پسوندهای صرف افعال er را نشان می دهد. توجه داشته باشید که برای صرف افعال ابتدا باید نشانه مصدری آنها (er) را حذف کرد و سپس این پسوند های را به فعل اضافه کرد.

پسوند

ضمیر

شخص

-e

je

اول شخص مفرد

-es

tu

دوم شخص مفرد

-e

il/elle/on

سوم شخص مفرد

-ons

nous

اول شخص جمع

-ez

vous

دوم شخص جمع

-ent

ils/elles

سوم شخص جمع

نکته: این جدول مربوط به نحوه صرف افعال در زمان حال است. در برخی زمان ها افعال به شکل دیگری صرف می شوند.

حال با معرفی چهار فعل er پر کاربرد سعی می کنیم آنها را صرف کنیم:

manger (خوردن)

chanter (آواز خواندن)

parler (صحبت کردن)

donner (دادن)

جدول زیر طریقه صرف هر یک افعال را به همراه ضمیر مناسب آن نشان می دهد:

خوردن         

manger

من می خورم

je mange

تو می خوری

tu manges

او می خورد

il mange/elle mange

ما می خوریم

nous mangeons

شما می خورید

vous mangez

آنها می خورند

ils mangent/elles mangent

 

آواز خواندن chanter
من آواز می خوانم je chante
تو آواز می خوانی tu chantes
او اواز می خواند il chante/elle chante
ما آواز می خوانیم nous chantons
شما آواز می خوانید vous chantez
آنها آواز می خوانند ils chantent/elles chantent

 

صحبت کردن parler
من صحبت می کنم je parle
تو صحبت می کنی tu parles
او صحبت می کند il parle/elle parle
ما صحبت می کنیم nous parlons
شما صحبت می کنید vous parlez 
آنها صحبت می کنند ils parlent/elles parlent

 

دادن donner
من می دهم je donne
تو می دهی tu donnes
او می دهد il donne/elle donne
ما می دهیم nous donnons
شما می دهید vous donnez 
آنها می دهند ils donnent/elles donnent

 

تمرین: افعال er زیر را صرف کنید:

visiter (ملاقات کردن)

danser (رقصیدن)

laver (شستن)

آموزش زبان فرانسه برای نوآموزان

آزمون ها

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

درس های 1 تا 4

درس 5

درس 6

درس 7

درس 8

درس های 5 تا 8

درس 9

درس 10

درس 11

درس 12

درس 13

درس 14

درس 15

درس 16

درس 17

درس 18

درس 19

درس 20