25 فعل پرکاربرد فرانسوی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان فرانسه
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان فرانسه
  6. chevron_right
  7. 25 فعل پرکاربرد فرانسوی

 

فرانسوی

فارسی

1. être  

بودن

2. avoir  

داشتن

3. pouvoir 

توانستن

4. faire

ساختن، انجام دادن

5. mettre 

گذاشتن، قرار دادن

6. dire 

گفتن

7. devoir 

مجبور بودن، بدهکار بودن

8. prendre 

گرفتن

9. donner 

دادن

10. aller 

رفتن

11. vouloir 

خواستن

12. savoir 

دانستن

13. falloir 

نیاز داشتن

14. voir 

دیدن

15. demander 

درخواست کردن

16. trouver 

پیدا کردن

17. rendre 

واگذار کردن، تسلیم کردن، ارائه کردن

18. venir 

آمدن

19. passer 

گذراندن

20. comprendre 

فهمیدن

21. rester 

ماندن

22. tenir 

نگه داشتن

23. porter 

حمل کردن

24. parler 

صحبت کردن

25. montrer 

نشان دادن

 

لینک های مفید

لغت دانی زبان فرانسه

اصطلاحات کاربردی

اعداد

خانواده و فامیل

حیوانات

25 فعل پرکاربرد

سبزیجات

طبیعت

میوه ها

رنگ ها

شهر

لباس ها

ماه ها و فصل ها

روزهای هفته

کلمات سوالی

آب و هوا

زمان

شغل ها

غذا ها

خانه

اثاث منزل