گرامر زبان فرانسه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان فرانسه
  4. chevron_right
  5. گرامر زبان فرانسه

زمان حال

در این درس با ساختار گرامری و کاربردهای زمان حال در زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

زمان حال کامل

در این درس با کاربرد و ساختار گرامری زمان حال کامل آشنا خواهید شد.

زمان گذشته استمراری

در این درس با ساختار گرامری و کاربردهای زمان گذشته استمراری در زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

زمان گذشته نزدیک

در این درس با کاربرد و ساختار گرامری زمان گذشته نزدیک آشنا خواهید شد.

زمان گذشته ساده

در این درس با ساختار گرامری و کاربردهای زمان گذشته ساده در زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

زمان گذشته کامل

در این درس با کاربرد و ساختار گرامری زمان گذشته کامل آشنا خواهید شد.

زمان آینده نزدیک

در این درس با ساختار گرامری و کاربردهای زمان آینده نزدیک در زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

زمان آینده ساده

در این درس با کاربرد و ساختار گرامری زمان آینده ساده آشنا خواهید شد.

زمان آینده کامل

در این درس با ساختار گرامری و کاربردهای زمان آینده کامل در زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

افعال être و avoir

در این درس با افعال افعال être و avoir در زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

افعال انعکاسی

در این درس با ساختار گرامری و کاربردهای افعال انعکاسی در زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

حالت مجهول

در این درس با کاربرد و ساختار گرامری حالت مجهول در زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

حالت امری

در این درس با ساختار گرامری و کاربردهای حالت امری در زبان فرانسه آشنا خواهید شد.

جنسیت اسامی

در این درس با انواع جنسیت اسامی در زبان فرانسه آشنا خواهیم شد.

حروف تعریف

در این درس با حروف تعریف در زبان فرانسه و کاربردهای آنها آشنا خواهیم شد.

جمع بستن اسامی

در این درس با قواعد جمع بستن اسامی در زبان فرانسه آشنا خواهیم شد.

ضمایر شخصی

در این درس با انواع ضمایر شخصی فاعلی و مفعولی و کاربرد هر یک آشنا خواهیم شد.

ضمایر و صفات ملکی

در این درس با ضمایر و صفات ملکی در زبان فرانسه و کاربردها و ساختار گرامری آنها آشنا خواهیم شد.