زمان آینده کامل در زبان فرانسه

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. آموزش زبان فرانسه
 4. chevron_right
 5. گرامر زبان فرانسه
 6. chevron_right
 7. زمان آینده کامل در زبان فرانسه

زمان آینده کامل یا futur antérieur نشان می دهد که یک عمل در زمانی مشخص در آینده تمام یا کامل شده است.

کاربرد

 • گمان یا فرض در مورد یک اتفاق در گذشته

Il sera certainement tombé. (او احتمالا یک تصادف داشته.)

Ou bien il aura peut-être eu une panne. (یا شاید [وسیله اش] خراب شده.)

 • فرض یا گمان اینکه یک عمل در زمان خاصی در آینده کامل شده (در اینجا همیشه باید زمانی خاص در آینده مورد اشاره قرار گیرد.)

D’ici là il aura réparé son vélo. (تا آن موقع او دوچرخه را تعمیر کرده.)

ساختار گرامری

برای ساخت زمان آینده به شکل آینده یکی از افعال avoir یاêtre  به همراه شکل سوم فعل اصلی نیاز داریم. جدول زیر ساختار کلی این زمان را نشان می دهد:

شخص

avoir

être

اول شخص مفرد

j’aurai

aimé

fini

vendu

je serai

parti

partie

partis

parties

دوم شخص مفرد

tu auras

tu seras

سوم شخص مفرد

il/elle/on aura

il/elle/on sera

اول شخص جمع

nous aurons

nous serons

دوم شخص جمع

vous aurez

vous serez

سوم شخص جمع

ils/elles auront

ils/elles seront

در جملات منفی شکل سوم فعل اصلی بین دو بخش منفی کننده قرار می گیرد. به مثال های زیر توجه کنید:

J’aurai rigolé. → Je n’aurai pas rigolé.
Je serai parti.→ Je ne serai pas parti.

برای افعال انعکاسی، ضمیر انعکاسی و فعل کمکی بین دو قسمت منفی کننده قرار می گیرند. به مثال زیر توجه کنید:

Je ne me serai pas trompé dans mon calcul.

Avoir یا être

بیشتر افعال برای زمان های کامل از فعل کمکی avoir استفاده می کنند. از فعلêtre  در حالت های زیر استفاده می شود:

 • افعال نشان دهنده حرکت یا عدم حرکت مثل: naître/mourir, aller/venir, monter/descendre, arriver/partir,entrer/sortir,apparaître, rester, retourner,tomber و مشتقات این افعال مثل: revenir, rentrer, remonter, redescendre, repartir. به مثال زیر توجه کنید:

Je suis arrivé à la gare. (من به ایستگاه رسیدم.)

 • افعال انعکاسی. به مثال زیر توجه کنید:

Je me suis trompé dans mon calcul. (من در محاسباتم اشتباه کردم.)

شکل سوم فعل (Participe passé)

برای افعال با قاعده ی er/ir/re ساختن شکل سوم بسیار ساده است:

 • اگر فعل به er ختم می شود، شکل سوم به é ختم خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید:

aimer – aimé

 • اگر فعل به ir ختم شود، شکل سوم به i ختم خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید:

finir – fini

 • اگر فعل به re ختم شود، شکل سوم به u ختم خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید:

vendre – vendu

برای پیدا کردن شکل سوم افعال بی قاعده باید به “لیست افعال بی قاعده زبان فرانسه” یا لغت نامه فرانسه مراجعه کنید.

 

صرف کردن شکل سوم

برخی افعال خاص با توجه به جنسیت یا تعداد (مفرد یا جمع بودن) فاعل یا مفعول در جمله به نوعی صرف می شوند.این افعال عبارتند از:

 • افعالی که از فعل کمکی être استفاده می کنند. در این افعال شکل سوم با توجه به جنسیت و تعداد فاعل صرف می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

Il est allé dans son bureau. (من به دفتر رفتم.)
Elle est allée dans son bureau. (او به دفترش رفت.)
Ils sont allés dans leurs bureaux. (آنها به دفترشان رفتند.)
Elles sont allées dans leurs bureaux. (آنها [زنها] به دفترشان رفتند.)

 • برای افعالی که از فعل کمکی avoir استفاده می کنند فعل تنها با توجه به مفعول مستقیمی که پیش از آن امده تغییر می کند، اگر مفعول مستقیمی پیش از فعل نیامده باشد فعل صرف نمی شود. اگر مفعول مستقیم جمله یک ضمیر باشد، این ضمیر پیش از فعل می آید و فعل با توجه به آن صرف می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

Il a rangé son bureau. → Il l’a rangé. (او دفترش را [مفرد مذکر] تمیز کرد – او تمیزش کرد.)
Il a rangé sa chambre. → Il l’a rangée. (او اتاقش را [مفرد مونث] تمیز کرد – او تمیزش کرد.)
Il a rangé ses dossiers. → Il les a rangés. (او اسناد را [جمع مذکر] مرتب کرد. – او مرتبشان کرد.)
Il a rangé ses cartes de visite. → Il les a rangées. (او کارت ویزیتهاش را [جمع مونث] مرتب کرد – او مرتبشان کرد.)

 • شکل سوم افعال انعکاسی عمومی با توجه به فاعل صرف می شود. به مثال زیر توجه کنید:

Elle s’est lavée. (او خودش را شست.)

فاعل جمله (elle) و مفعول مستقیم جمله (s’ = ضمیر انعکاسی) یک نفر هستند پس فعل با توجه به فاعل صرف می شود.

در صورتی که پس از فعل مفعولی انعکاسی به جز فاعل باشد، فعل دیگر با توجه به فاعل صرف نمی شود. به مثال زیر توجه کنید:

Elle s’est lavé les mains. (او دستهای خودش را شست.)

در صورت استفاده از فعل se rendre compte شکل سوم فعل با توجه به فاعل صرف نمی شود. دلیل این موضوع این است که compte  در واقع نقش مفعول مستقیم را بازی می کند. به مثال زیر توجه کنید:

Elle s’est rendu compte de son erreur.  (او متوجه اشتباهش شد.)

شکل سوم فعل با توجه به مفعولی افعال زیر صرف نمی شود:

se téléphoner, se parler, se mentir, se plaire (complaire/déplaire), se sourire, se rire, se nuire, se succéder, se suffire, se ressembler, s’en vouloir.

دلیل این موضوع این است که ضمیر انعکاسی یک مفعول غیر مستقیم است و به عنوان “همدیگر” برای این افعال استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

(Marie et Laurent se sont téléphoné. (téléphoner à (ماری و لارن پای تلفن با هم صحبت کردند.)

لینک های مفید