آموزش گرامر زبان آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. آموزش گرامر زبان آلمانی

صرف عبارات

در این درس در رابطه با اصول کلی صرف عبارات در زبان آلمانی خواهید آموخت.

ضمایر شخصی

در این درس به معرفی ضمایر شخصی در زبان آلمانی خواهیم پرداخت.

صرف افعال

در این درس با انواع افعال در زبان آلمانی از نظر نحوه صرف آشنا خواهید شد.

افعال ضعیف

در این درس به معرفی افعال ضعیف یا با قائده و نحوه صرف کردن آنها می پردازیم.

افعال قوی

در این درس به معرفی افعال قوی و نحوه صرف کردن آنها می پردازیم.

افعال بی قاعده

در این درس به معرفی افعال بی قاعده و نحوه صرف کردن آنها می پردازیم.

جنسیت اسامی

در این درس با انواع جنسیت اسامی در زبان آلمانی و نحوه شناسایی آن آشنا می شوید.

حالت جمع اسامی

در این درس به معرفی افعال بی قائده و نحوه صرف کردن آنها می پردازیم.

ساختار جملات مفعولی

در این درس با ساختار عمومی جملات Nominativ و حالت مفعولی Accusatic و Dativ آشنا می شوید.

حالت فاعلی Nominativ

در این حالت اطلاعات بیشتری در رابطه با تاثیر جایگاه فاعلی Nominativ بر روی بخش های مختلف جمله خواهید آموخت.

حالت مفعولی Akkusativ

در این درس با ساختار عمومی حالت Akkusativ و تاثیر آن بر روی کلمات تعریف و ضمیرها بیشتر آشنا می شوید.

حالت مفعولی Dativ

در این درس با ساختار حالت Dativ و تاثیر آن بر روی کلمات تعریف و ضمیرها بیشتر آشنا می شوید.

تفاوت حالت های Akkusativ و Dativ

در این درس با جزئیات بیشتری تفاوت های کاربردی دو حالت Akkusativ و Dativ را بررسی می کنیم.

حالت مالکی Genitiv

در این درس با ساختار حالت Genitiv و تاثیر آن بر روی کلمات تعریف بیشتر آشنا می شوید.

ضمایر و صفات ملکی

در این درس با صفات و ضمایر ملکی، کاربردهای آنها و حالات مختلف آنها آشنا خواهید شد.

آشنایی با ساختار زمان ها

در این درس با ساختار انواع زمان ها در زبان آلمانی و کاربرد هر یک آشنا خواهید شد.

زمان حال ساده

در این درس با کاربردها و ساختار زمان حال ساده در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.

زمان گذشته ساده

در این درس با کاربردها و ساختار زمان گذشته ساده در زبان آلمانی آشنا می شوید.

زمان حال کامل

در این درس با کاربردها و ساختار زمان حال کامل در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.

زمان آینده

در این درس با کاربردها و ساختار زمان آینده در زبان آلمانی آشنا می شوید.

زمان گذشته کامل

در این درس با کاربردها و ساختار زمان گذشته کامل در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.

زمان آینده کامل

در این درس با کاربردها و ساختار زمان آینده کامل در زبان آلمانی آشنا می شوید.

افعال مدال

در این درس با کاربردها و ساختار افعال کمکی مودال در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.

افعال انعکاسی

در این درس با کاربردها و روش تشخیص افعال انعکاسی در زبان آلمانی آشنا می شوید.

افعال تفکیک پذیر

در این درس با کاربردها و ساختار افعال تفکیک پذیر در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.

افعال مجهول

در این درس با ساختار جملات مجهول و افعال مجهول در زبان آلمانی آشنا می شوید.

افعال امری

در این درس با سختار جملات و افعال امری در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.

ضمایر انعکاسی

در این درس با ضمایر انعکاسی و کاربردهای آن در زبان آلمانی آشنا می شوید.

ضمایر موصولی

در این درس با ضمایر موصولی و کاربردهای آنها در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.

ضمایر اشاره

در این درس با ضمایر اشاره و کاربردهای آن در زبان آلمانی آشنا می شوید.

ضمایر نامعین

در این درس با ضمایر نامعین و کاربردهای آنها در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.

انواع صفت

در این درس با انواع صفت در زبان آلمانی آشنا می شوید.

ساختار صفت ها

در این درس با ساختار صفت ها در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.

صرف کردن صفت ها

در این درس با نحوه صرف کردن صفت ها در زبان آلمانی آشنا می شوید.

صفات تفضیلی و عالی

در این درس با صفات تفضیلی و عالی کاربردها و ساختار آنها در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.

لیست افعال بی قاعده

در این قسمت لیستی از افعال بی قاعده زبان آلمانی در اختیار شما قرار گرفته.

ساختار عمومی جملات

در این درس با ساختار عمومی جملات در زبان آلمانی آشنا می شوید.

ساختار جملات منفی

در این درس با ساختار جملات منفی در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.

ساختار جملات سوالی

در این درس با ساختار جملات سوالی در زبان آلمانی آشنا می شوید.

ساختار جملات با حروف ربط

در این درس با ساختار جملات با حروف ربط در زبان آلمانی آشنا خواهید شد.