ساختار صفت ها در زبان آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. آموزش گرامر زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. ساختار صفت ها در زبان آلمانی

صفت ها در زبان آلمانی انواع متفاوتی دارند. بیشتر صفات از طریق ایجاد تغییرات در اسامی، افعال یا صفات دیگر به وجود می آیند. در این این بخش به بررسی ساختار صفت ها در زبان آلمانی می پردازیم.

صفات ساخته شده از صفات دیگر

صفاتی که از صفات دیگر به وجود می آیند، تقریبا همیشه پسوند –lich می گیرند. در این صفات بر روی این موضوع تاکید می شود که چیزی تا حدی خصوصیتی از صفت اصلی را دارد.

etwas ist nicht richtig blau, aber es schimmert bläulich (این چیز واقعا آبی نیست، اما درخششی آبی مانند دارد.)

گاهی صفت جدید معنایی متفاوت دارد. برای مثال:

klein  (کوچک)

kleinlich (حقیر)

صفات ساخته شده از اسم

از طریق اضافه کردن پسوند های خاص به یک اسم می توان از آن یک صفت ساخت. اگر اسم دارای پسوندهایی مانند –ung، -ik یا –e باشد این پسوند ها حذف می شوند. جدول زیر نحوه تشکیل این صفت ها را نشان می دهد:

پسوند صفت ساز

اسم

صفت ساخته شده

مثال

-lich

die Feier (جشن) feierlich (موقرانه، جشن وار)

eine feierliche Stimmung

(محیط جشن وار/موقرانه)

-ig

der Schmutz (خاک، کثیفی)

schmutzig (کثیف)

die schmutzige Wäsche

(رخت چرک)

-haft

der Traum (رویا)

traumhaft (رویایی)

ein traumhafter Abend

(یک شب رویایی)

-sam

die Mühe (زحمت) mühsam (پر زحمت)

eine mühsame Arbeit

(یک کار پرزحمت)

-isch

Europa (اروپا)

europäisch (اروپایی)

ein europäisches Land

(یک کشور اروپایی)

-ern

das Holz (چوب) hölzern (چوبی)

die hölzerne Brücke

(پل چوبی)

صفات ساخته شده از فعل

برای افعال ابتدا پسوند –en از مصدر آنها حذف می شود و سپس پسوند صفت ساز به آن اضافه می شود. همچنین می توان از شکل سوم فعل (partizip) هم به صورت صفت استفاده کرد.

پسوند صفت ساز

فعل

صفت

مثال

-bar

lösen (حل کردن)

lösbar (قابل حل)

eine lösbare Aufgabe

(یک مشکل قابل حل)

-sam

schweigen (سکوت کردن)

schweigsam (ساکت)

ein schweigsames Kind

(یک بچه ساکت)

Partizip (وجه وصفی)

Fragen (سوال کردن)

fragend (سوال برانگیز)

ein fragender Blick

(یک نگاه سوال برانگیز)

Partizip Perfekt

(شکل سوم فعل/اسم مفعولی)

Gefährden (در خطر بودن)

Gefährdet (در خطر)

eine gefährdete Tierart

(یک گونه حیوانی در خطر)

صفحات مرتبط

۲ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.