اعداد در زبان آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. اعداد در زبان آلمانی

 

0 null
1 eins اولین erste
2 zwei دومین zweite
3 drei سومین dritte
4 vier چهارم vierte
5 fünf پنجم fünfte
6 sechs ششم sechste
7 sieben هفتم siebte
8 acht هشتم achte
9 neun نهم neunte
10 zehn دهم zehnte
11 elf یازدهم elfte
12 zwölf دوازدهم zwölfte
13 dreizehn سیزدهم dreizehnte
14 vierzehn چهاردهم vierzehnte
15 fünfzehn پانزدهم fünfzehnte
16 sechzehn شانزدهم sechzehnte
17 siebzehn هفدهم siebzehnte
18 achtzehn هجدهم achtzehnte
19 neunzehn نوزدهم neunzehnte
20 zwanzig بیستم zwanzigste
21 einundzwanzig بیست و یکم einundzwanzigste
22 zweiundzwanzig بیست و دوم zweiundzwanzigste
23 dreiundzwanzig بیست و سوم dreiundzwanzigste
24 vierundzwanzig بیست و چهارم vierundzwanzigste
30 dreißig سی ام dreißigste
40 vierzig چهلم vierzigste
50 fünfzig پنجاهم fünfzigste
60 sechzig شصتم sechzigste
70 siebzig هفتادم siebzigste
80 achtzig هشتادم achtzigste
90 neunzig نودم neunzigste
100 ein)hundert)
1,000 ein)tausend)

مطالب مرتبط

۳ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.