درس 17 – لغات سطح A1 آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 17 – لغات سطح A1 آلمانی
die Hilfe

(کمک، یاری)

Hilfe! Bitte helfen Sie mir! 

(کمک! لطفا به من کمک کنید!)

Brauchen Sie meine Hilfe? 

(آیا شما به کمک من نیاز دارید؟)


hinten 

(پشت، در پشت)

Die Tür zum Aussteigen ist hinten. 

(درب خروج پشت است.)


das Hobby , -s

(سرگرمی)

Meine Hobbys sind Wandern und Schwimmen. 

(سرگرمی های من کوه پیمایی و شنا هستند.)


hoch 

(بالا، بلند، زیاد)

Der Mount Everest ist 8.880 Meter hoch. 

(کوه اورست 8000 متر بلند است.)


die Hochzeit 

(جشن ازدواج، عروسی)

Zur dieser Hochzeit kommen mehr als fünfzig Gäste. 

(برای این جشن ازدواج بیش از 50 مهمان خواهند آمد.)


holen 

(گرفتن، جمع کردن، برداشتن)

Ich hole zwei Flaschen Wasser aus der Küche. 

(من دو بطری آب از آشپزخانه برمی دارم.)


hören 

(گوش دادن)

Hör mal! Was ist das? 

(گوش کن! این چیه؟ [چه صداییه؟])

Ich habe das Lied schon mal gehört. 

(من این آهنگ رو قبلا گوش دادم.)


das Hotel , -s

(هتل)

Im Urlaub sind wir in einem Hotel am Meer. 

(برای تعطیلات ما در یک هتل کنار دریا هستیم.)


der Hund , -e

(سگ)

Der Hund ist noch jung. 

(این سگ هنوز کم سن است.)


der Hunger 

(گرسنگی)

Ich habe Hunger! Wann ist das Essen fertig? 

(من گرسنگی دارم [گرسنه ام!] کی غذا اماده می شه؟)


ich 

(من، ضمیر شخصی اول شخص مفرد)

Ich heiße Veronika. 

(من ورونیکا نامیده می شوم. [اسم من ورونیکا است.])


ihr/ihm/ihn 

(به او، برای او، ضمایر شخص سوم شخص مفرد مفعولی)

Gib ihr/ihm bitte das Buch. 

(کتاب را به او بده.)

Ruf ihn bitte an. 

(لطفا با او تماس بگیر.)


immer 

(همیشه)

Frau Bast kommt immer zu spät. 

(خانم باست همیشه خیلی دیر می آید.)


in 

(حرف اضافه)

Ich wohne in Wiesbaden. 

(من در ویسبادن زندگی می کنم.)

Der Zug kommt in fünf Minuten. 

(قطار تا 5 دقیقه دیگر می رسد.)

Frau Rausch arbeitet in einem Geschäft. 

(خانم راش در یک مغازه کار می کند.)

Komm, wir gehen ins Kino.

(بیا، ما به سینما می رویم.)


die Information , -en

(اطلاعات، بخش یا کیوسک اطلاعات)

Wenn Sie Fragen haben, gehen Sie zur Information. 

(اگر سوالی دارید به بخش اطلاعات بروید.)

Wir haben hier wichtige Informationen für Sie. 

(ما اینجا اطلاعات مهمی برای شما داریم.)


international 

(بین المللی، چند ملیتی)

Unser Deutschkurs ist international: Silvana kommt aus Italien, Conchi aus Spanien, Yin aus China  …

(کلاس آلمانی ما بین المللی است: سیلویا اهل ایتالیاست، کنچی اهل اسپانیا است، یین اهل چین است …)


das Internet 

(اینترنت)

Das findest du im Internet.

(این رو در اینترنت پیدا می کنی.)


 

ja 

(بله)

Sind Sie Herr Watanabe? – Ja. 

(آیا شما اقای واتاناب هستید؟ – بله)


die Jacke , -n

(ژاکت، کاپشن)

Zieh dir eine Jacke an. Es ist kalt.

(یک کاپشن بپوش. هوا سرد است.)


jed- 

(هر)

Blumen kannst du in jedem Bahnhof kaufen. 

(گل ها را می توانی در هر ایستگاهی بخری.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.