درس 22 – لغات سطح A1 آلمانی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان آلمانی
  6. chevron_right
  7. درس 22 – لغات سطح A1 آلمانی
die Maschine , -n

(دستگاه، ماشین)

Die Waschmaschine ist günstig. 

(ماشین لباسشویی مناسب است.)


das Meer 

(دریا)

Wir machen Urlaub am Meer.

(ما تعطیلات را در دریا می گذرانیم.)


mehr 

(بیشتر)

Dieses Auto kostet 1.000 Euro mehr als das andere. 

(این ماشین 1000 یورو بیشتر از آن یکی قیمت دارد.)


mein 

(مال من، ضمیر ملکی اول شخص مفرد)

Mein Vater ist Arzt. 

(پدر من دکتر است.)


meist- 

(اکثر)

Die meisten Norddeutschen sind sehr groß. 

(بیشتر افرادشمال آلمان خیلی قد بلند اند.)


der Mensch , -en

(فرد، [حالت جمع: مردم])

Die Menschen sind hier anders als bei uns. 

(مردم اینجا با منطقه ما متفاوت هستند.)


mieten 

(اجاره کردن)

Ich möchte ein Auto mieten. 

(من می خواهم یک ماشین اجاره کنم.)


die Miete 

(اجاره، پول اجاره)

Die Miete für diese Wohnung ist 600 Euro. 

(اجاره این واحد 600 یورو است.)


die Milch 

(شیر)

Die Milch steht im Kühlschrank. 

(شیر در یخچال است.)


mit 

(با، همراه)

Trinken Sie den Kaffee mit Milch? 

(آیا قهوه را با شیر می خورید؟)


mitbringen 

(با خود آوردن، به همراه آوردن)

Ich gehe einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? 

(من به خرید می روم. باید برای تو هم چیزی بیاورم؟ [باید برای تو هم چیزی با خودم بیاورم؟])


mitkommen

(به همراه آمدن)

Ich gehe ins Kino. Kommst du mit?

(من به سینما می روم. آیا تو هم به همراهم می آیی؟)


mitmachen 

(همراه شدن، پیوستن)

Warum macht ihr nicht mit? 

(چرا او [با ما] همراه نمی شود؟)


mitnehmen 

(به همراه بردن)

Nehmen wir meine Schwester ins Kino mit? 

(ما خواهر من را هم به همراه خود می بریم؟)


die Mitte 

(وسط)

Der Lehrer steht in der Mitte des Klassenzimmers. 

(معلم وسط کلاس می ایستد.)


die Möbel (pl.)

(مبلمان [اسم جمع])

Sind die Möbel neu? 

(مبلمان نو هستند؟)


möchten 

(دوست داشتن، میل داشتن)

Was möchten Sie trinken? 

(چی میل دارید بنوشید؟)


mögen

(دوست داشتن)

Magst du Kaffee oder Tee? 

(قهوه دوست داری یا چای؟)


möglich 

(امکان پذیر، ممکن)

Mit dieser Fahrkarte ist die Fahrt ab 9 Uhr möglich.

(با این بلیط مسافرت از ساعت 9 ممکن است.)


der Moment 

(لحظه)

Moment mal bitte! 

(یک لحظه لطفا!)

Einen Moment bitte. 

(یک لحظه لطفا!)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.