antiquated
 • adj. / too old to be presently useful; outmoded (کهنه، منسوخ، قدیمی)
 • Syn. / old-fashioned

n. antique

This antiquated machinery breaks down too frequently.  (این دستگاه قدیمی خیلی زیاد خراب می شود.)

Their home is filled with antique furniture.  (خانه ها آنها با اثاث قدیمی پر شده.)


coherent
 • adj. / well reasoned; ideas that are clearly presented (منسجم، منطقی)
 • Syn. / logical

n. coherence / v. cohere / adv. coherently / adj. cohesive / n. cohesion

It was a well-balanced, coherent presentation.  (این یک ارائه منسجم و متعادل بود.)

There was a cohesive feeling among the new workers. (یک احساس منجسم بین همه کارگران وجود داشت.)


develop
 •  v. / to grow; to increase; to become more complete (توسعه دادن، ایجاد کردن)
 • Syn. / evolve

n. development / adj. developing / n. developer

The management team developed the idea over a period of years. (تیم مدیریت این ایده را در یک دوره چند ساله توسعه داد.)

The country’s prospects for rapid development depend on approval of the free trade agreement. (چش انداز کشور برای توسعه سریع به قبول توافق تجارت آزاد وابسته است.)


fabricate
 • v. / to make up, usually with an intent to fool or trick; to lie (ساختن، جعل کردن، از خود درآوردن)
 • Syn. / invent

n. fabrication / adj. fabricated

The executive fabricated the story about the merger.  (مدیر اجرایی داستان ادغام را از خودش درآورد.)

His alibi is the weakest fabrication I have ever heard. (بهانه او ضعیف ترین داستان ساختگی ای بود که شنیده ام.)


investigation
 • n. / a careful examination in order to determine facts (تحقیق، بررسی، بازجویی)
 • Syn. / probe

n. investigator / v. investigate / adj. investigative

The comprehensive investigation of the bank revealed no illegal activity.  (تحقیقات وسیع از بانک فعالیت های غیر قانونی را نشان داد.)

Some members of the Senate wanted to appoint a special investigator.  (برخی از اعضای مجلس سنا می خواستند یک تحقیق خاص را مقرر کنند.)


normally
 • adv. / commonly, usually (معمولا)
 • Syn. / typically

v. normalize / adj. normal / n. normalization / n. norm

It is normally quite cold this time of the year. (معمولا این موقع از سال هوا نسبتا سرد است.)

The new treaty leads to a normalization of relations between the two countries. (این معاهده به معمولی سازی روابط بین دو کشور می انجامد.)


notice
 •  v. / to sense; to be aware (متوجه شدن، ملاحظه کردن)
 • Syn. / observe

adj. noticeable / adv. noticeably / n. notice

The doctor noticed a small fracture in the patient’s finger. (دکتر متوجه یک شکستگی کوچک در انگشت مریض شد.)

The weather was noticeably cooler.  (هوا به طور قابل توجهی سردتر بود.)


notion
 • n. / an idea, belief, or opinion (خیال ،مفهوم، درک، ایده)
 • Syn. / concept

v. lack

She has the notion that she wants to become an architect. (او این خیال را داشت که او می خواهد یک معمار شود.)

Some outlandish notions about the origin of the solar system have been disproved.  (برخی از ایده های عجیب و غریب در مورد نحوه پدید آمدن منظومه شمسی رد شده اند.)


novel
 • adj. / something unusual, uncommon; new (جدید، بدیع، نو)
 • Syn. / original
The physicist had some novel ideas about traveling at the speed of light. (فیزیکدان ایده هایی بدیع در مورد مسافرت کردن با سرعت نور داشت.)

The novel suggestions were implemented. (پیشنهاد بدیع اجرایی شد.)


opposition
 • n. / the state of acting against; not being in agreement (مخالفت، تضاد)
 • Syn. / resistance

adj. oppositional / adj. oppositionary / v. oppose

The students voiced their opposition to the rise in tuition.  (دانشجویان مخالفتشان با افزایش شهریه را اعلام کردند.)

The government opposed price controls. (دولت با کنترل قیمت مخالفت کرد.)


record
 • v. / to make a written or oral notation; to copy (ثبت کردن)
 • Syn. / register

n. recording / n. record / adj. recorded / n. recorder

The coldest temperatures in the United States have been recorded at International Falls, Minnesota. (سردترین دمای هوا در آمریکا در اینترنشنال فالز در میسودا ثبت شده است.)

Many businesses are using recordings to answer consumer questions.  (بسیاری از کسب و کارها از [صداهای] ثبت شده برای پاسخ دادن به سوالات مشتریان استفاده می کنند.)


relate
 • v. /  to tell; to show a connection between two things (ارتباط برقرار کردن، گفتن)
 • Syn. / communicate

n. relation / adj. related / n. relationship

Although they did not agree with the plan, they did not relate their opposition to it.  (گرچه آنها با نقشه موافق نبودند، آنها  مخالفتشان با آن را نگفتند.)

What is the relationship between supply and demand?  (رابطه بین عرضه و تقاضا چیست؟.)


suspect
 • v. / to think that something is true, but having no proof (ظن داشتن، سوء ظن داشتن، گمان کردن)
 • Syn. / speculate

n. suspicion / adj. suspected / n. suspect

He suspected that the substance was not present in the compound.  (او ظن داشت که ماده در ترکیب وجود نداشته باشد)

I have a suspicion that he will want to participate in the investigation. (من ظن این را داشتم که او می خواهد در تحقیق شرکت کند.)


unbiased
 • adj. / with no preconceptions (بی غرض، بدون تبعیض)
 • Syn. / objective
Her unbiased analysis of the problem allowed her to find the solution more rapidly. (تحلیل بدون تبعیض او از مشکل به او اجازه داد تا راه حل را سریع تر پیدا کند.)

Here is unbiased proof that nitrogen exists in this compound.  (این یک مدرک بدون تبعیض است که نیروژن در ترکیب وجود دارد.)


varied
 • adj. / being of many different types (متنوع، گوناگون)
 • Syn. / diverse

adj. various / adj. variable / adv. variably / v. vary / n. variant / n. variety / n. variation / n. variability

The class expressed varied opinions about the movie.  (کلاس ایده های متنوعی را در مورد فیلم ابراز کرد.)

There are various ways to solve the problem.  (روشهای مختلفی برای حل مسئله وجود دارد.)

لینک های مفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.