این بخش از سه مکالمه کوتاه با موضوع آب و هوا در زبان انگلیسی تشکیل شده. مکالمات به هم نزدیک هستند اما با اصطلاحات و جملات متفاوتی ساخته شده اند. سعی کنید هر یک را به صورت جداگانه ای تمرین کنید. توجه داشته باشید که مکالمات به صورت تحت الفظی ترجمه نشده و معنی عمومی جمله  جلوی آن نوشته شده.

آب و هوا – مکالمه شماره 1

فارسی

انگلیسی

واقعا دوست دارم این آخر هفته به ساحل بروم.

A: I really want to go to the beach this weekend.

به نظر خوش بگذرد. هوا چطور خواهد بود؟

B: That sounds like fun. What’s the weather going to be like?

شنیدم که این آخر هفته هوا گرم است.

A: I heard that it’s going to be warm this weekend.

هوا مناسب در ساحل بودن خواهد بود؟

B: Is it going to be perfect beach weather?

فکر کنم.

A: I believe so.

خوبه. امیدوارم هوا این آخر هفته خنک نشود.

B: Good. I hope it doesn’t cool off this weekend.

موافقم. خیلی دوست دارم به ساحل بروم.

A: I know. I really want to go to the beach.

ولی خودت می دانی که هوای کالیفرنیا واقعا غیر قابل پیش بینی است.

B: But you know that California weather is really unpredictable.

راست می گویی. یک لحظه هوا گرم و لحظه ی دیگر هوا سرد است.

A: You’re right. One minute it’s hot, and then the next minute it’s cold.

ای کاش هوا همینطور که هست بماند.

B: I really wish the weather would just stay the same.

منم همینطور. در آن صورت می توانیم کارهایمان را جلوتر برنامه ریزی کنیم.

A: I do too. That way we can have our activities planned ahead of time.

بله، بدان شکل همه چیز آسان تر خواهد بود.

B: Yeah, that would make things a lot easier.

آب و هوا – مکالمه شماره 2

فارسی

انگلیسی

دوست دارم این آخر هفته به ساحل بروم.

A: I would like to take a trip to the beach this weekend.

سفری به ساحل خوب خواهد بود. هوا چطور است؟

B: A trip to the beach would be fun. How is the weather going to be?

برمبنای پیش بینی آب و هوا، این آخر هفته هوا گرم خواهد بود.

A: The forecast says that it will be warm on the weekend.

پس فکر می کنی که هوا برای ساحل رفتن عالی باشد؟

B: So do you think it’ll be perfect weather for the beach?

به نظر که این طور خواهد بود.

A: It sounds like it will be.

واقعا امیدوارم که سرد نشود.

B: I really hope it doesn’t get cold.

همه چیز را خراب خواهد کرد، خیلی دوست دارم به ساحل بروم.

A: That would ruin things, I want to go so badly.

هوای کالیفرنیا غیر قابل پیش بینی است، هرگز نمی توانی مطمئن باشی.

B: The weather in California is unpredictable, so you never know.

درست است. هوا دائما در حال تغییر است.

A: That is true. The weather is constantly changing.

خوب می شد اگر هوا هرگز تغییر نمی کرد.

B: It would be nice if the weather would never change.

عالی است، اینطوری می توانیم زودتر برنامه ریزی کنیم.

A: That would be great, then we could plan things sooner.

بله. هوای قابل پیش بینی زندگی را آسان تر می کند.

B: True. Predictable weather would make life easier.

آب و هوا – مکالمه شماره 3

فارسی انگلیسی
خوب می شود اگر زمانی در همین آخر هفته به ساحل برویم.

A: It would be nice to go to the beach sometime this weekend.

هوا چطور خواهد بود؟ من هم شاید بخواهم بروم.

B: What’s the weather going to be like? I may want to go too.

هوای این آخر هفته قرار است که گرم باشد.

A: The weather this weekend is supposed to be warm.

هوای خوبی برای ساحل رفتن خواهد بود؟

B: Will it be good beach weather?

فکر کنم.

A: I think it will be.

خوب نخواهد بود اگر این آخر هفته هوا سرد شود.

B: It wouldn’t be good if it got cold this weekend.

امیدوارم هوا گرم بماند، می خواهم که این سفر بدون نقص باشد.

A: I want this trip to be perfect, I hope it stays warm.

این هوای کالیفرنیا خیلی نا مطمئن است، غیر ممکن است که بدانی چه اتفاقی خواهد افتاد.

B: This California weather is so uncertain, it’s impossible to know what’ll happen.

می دانم، هر روز هوا به نظر متفاوت می رسد.

A: I know. Every day the weather seems different.

کاش که همیشه انقدر غیر قابل پیش بینی نبود.

B: I would love it if it wasn’t always so unpredictable.

بدان شکل برنامه ریزی برای ما آسان تر خواهد بود.

A: That would make it easier for us to make plans.

درسته. همه چیز آسان تر است وقتیکه می دانی هوا چطور خواهد بود.

B: I know. Things are easier when you know what the weather’s going to be like.

 

لینک های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.