صفات (adjectives) کلماتی هستند که مشخصه ای خاص در مورد یک اسم را نشان میدهند. آنها نشان می دهند یک اسم چطور خواصی دارد.

کاربردها

از صفات برای توصیف اسامی استفاده می شود. از طریق آنها می توان نشان داد یک اسم چه خصوصیاتی دارد. به مثال های زیر توجه کنید:

This clown is funny.

(این دلقک خندادار است.)

The clown has got a big nose.

(این دلقک دماغ بزرگی دارد.)

از شکل های مقایسه ای صفات برای مقایسه یک خصوصیت بین دو چیز استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

His nose is much bigger than mine.

(دماغ او بزرگتر از مال من است.)

He is the funniest clown I have ever seen.

(او خنده دار ترین دلقکی است که تا به حال دیده ام.)

ترتیب قرار گیری صفات

صفات در جمله معمولا پیش از اسمی که به آن نصب داده شده اند قرار میگیرند. می توان برای توصیف یک چیز بیش از یک صفت نیز استفاده کرد.

نکته: در صورتی که بیش از یک صفت برای توصیف یک اسم داشتیم معمولا باید صفات مربوط به نظر و عقیده (صفاتی که نظر ما در مورد چیزی را نشان میدهد مثل: beautiful, funny, nice, ugly و …) را پیش از صفات واقعیت (صفاتی که واقعیتی را در مورد یک چیز نشان می دهد مثال: small, young, pink, plastic و …) قرار می گیرد. به مثال زیر توجه کنید:

The clown has an ugly red nose.

(دلقک یک دماغ زشت قرمز دارد.)

به صورت کلی میتوانیم ترتیب قرار گیری چند صفت را با توجه به جدول زیر مشخص کنیم.

نظر و عقیده اندازه و شکل سن رنگ منشا، اصالت جنس اسم
funny old American clown
round red plastic nose
beautiful slim young Irish man
tall green Japanese trees

شکل ساده صفات

از شکل ساده صفات در موارد زیر استفاده می شود:

  • توصیف ساده صفات. به مثال زیر توجه کنید:

The clown is funny.

(این دلقک خنده دار است.)

  • همراه ساختار مقایسه ای با as … as (که مشابه بودن یک خصوصیت را نشان میدهد.) به مثال زیر توجه کنید:

You are as funny as the clown.

(تو به خنده داری دلقک هستی.)

I know as many jokes as the clown.

(من به اندازه دلقک جوک بلدم.)

  • همراه ساختار مقایسه ای با not as … as / not so … as (که نا مشابه بودن یک خصوصیت را نشان میدهد.) به مثال زیر توجه کنید:

I am not as funny as the clown.

(من به خنده داری دلقک نیستم.)

I am not wearing as much make-up as the clown.

(من به اندازه دلقک آرایش کرده ام.)

  • همراه ساختار مقایسه ای با less … than

I am less funny than the clown.

(من کمتر از دلقک خنده دار هستم.)

شکل های مقایسه ای صفت ها

شکل های مقایسه ای با er و est
شکل ساده تفضیلی عالی
تمام صفات یک بخشی (تک سیلابی) clean cleaner the cleanest
صفات دو بخشی که به y ختم می شوند easy easier the easiest

استثناها در اضافه کردن er و est

  • برای صفاتی که به e ختم می شوند فقط r یا st را اضافه می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

late – later – the latest

اشتباه است (lateer– the lateest)

  • برای صفاتی که به y ختم می شوند، پیش از اضافه کردن er یا est حرف y را به i تبدیل می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

easy – easier – the easiest

  • در صفاتی که به حرف اضافه ای ختم می شوند که پیش از آن یک آوای صدادار کوتاه آمده، حرف بی صدا با اضافه کردن پسوند تکرار می شود. به مثال زیر توجه کنید:

hot – hotter – the hottest

شکل های مقایسه ای با more و most

صفت شکل تفضیلی شکل عالی
تمام صفاتی که بیش از یک سیلاب دارند (به جز صفات دو سیلابی ختم شده به y) difficult more difficult the most difficult

نکته: حالت مقایسه ای برخی از صفات دو سیلابی ممکن است با هر دو حالت er/est یا more/most ساخته شود. این صفات معمولا صفات دو سیلابی هستند که به er ختم می شوند. به مثال زیر توجه کنید:

clever – cleverer – the cleverest
clever – more clever – the most clever

صفات با حالت مقایسه ای بی قاعده

تعداد محدودی از صفات در زبان انگلیسی دارای شکل مقایسه ای بی قاعده هستند. این یعنی از هیچ یک از دو روش گفته شده بالا استفاده نمی کنند. جدول زیر این صفات و حالت تفضیلی و عالی آنها را نشان میدهد:

صفت حالت تفضیلی حالت عالی
good better the best
bad/ill worse the worst
little (few) less the least
little (small) smaller the smallest
much/many more the most
far (در مورد مسافت یا زمان) further the furthest
far  (در مورد مسافت) farther the farthest

صفاتی که مقایسه نمی شوند

از نظر امکان استفاده از صفات برای مقایسه، صفات به دو دسته تقسیم می شوند:

  • صفات قابل مقایسه: با استفاده از حالت های تفضیلی و عالی این صفات می توان دو یا چند چیز را مقایسه کرد. به مثال زیر توجه کنید:

The clown yesterday was funny, but the clown on TV is funnier and the one from last week was the funniest.

(دلقک دیروز خنده دار بود، اما دلقک تلویزیون خنده دار تر است و دلقک هفته پیش خنده دارترین بود.)

  • صفات غیر قابل مقایسه: صفات غیر قابل مقایسه شکل تفضیلی و عالی ندارند. این صفات شامل صفات افراط (صفاتی که شکلی خیلی قوی از یک صفت عادی را نشان میدهند) و صفاتی می شوند که به خصوصیات غیر قابل مقایسه اشاره می کند (مثلا مرده، یا باردار). به مثال های زیر توجه کنید:

The clown is hilarious (very funny).

The clown is more hilarious than you. (اشتباه است.)

The clown has a huge (very big) red nose.

The clown has the hugest red nose. (اشتباه است.)

I think the clown is pregnant.

The clown is more pregnant than yesterday. (اشتباه است.)

لینک های مفید

گرامر زبان انگلیسی

موضوعات

افعال عبارتی

مصدر و اسم مصدر

افعال مدال modal

افعال کمکی

افعال

حالت شرطی

حالت امری

حالت مجهول

وجه وصفی فعل

حروف اضافه

قیدها

ساختن صفات

صفات

بقیه بخش ها

۵ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.