ضمایر نا معین یا Indefinite Pronouns زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که در رابطه با چیز یا کسی نامشخص و مبهم صحبت می کنیم یا در مورد موضوعی عمومی بدون توجه به فرد یا چیزی خاص صحبت می کنیم.

کاربردها

افراد و اشیاء

زمانی که به اشیاء یا چیزها اشاره می کنیم از ضمایری استفاده می کنیم که آخر آنها به –thing ختم می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

everything, something, anything, nothing

برای افراد از ضمایری استفاده می کنیم که آخر آنها به –one یا –body ختم شود.

everybody/everyone, somebody/someone, anybody/anyone, nobody/no one

جدول ضمایر نامعین

ضمیر نامعین کاربرد مثال

everything

(همه چیز)

everybody/everyone

(همه کس، همه)

هر فرد یا چیزی در گروه، همه با هم

Everything looks different. 

(همه چیز متفاوت به نظر می رسید)

It seems that everyone has disappeared. 

(به نظر می رسد همه ناپدید شده اند.)

something

(چیزی)

somebody/someone

(کسی)

یک چیز یا فرد نامشخص در گروه

I would really like to ask someone

(من خیلی دوست دارم از کسی بپرسم.)

I think I heard something

(فکر کنم چیزی شنیدم.)

anything

(هرچیزی)

anybody/anyone

(هرکسی)

یک فرد یا چیز رندوم در گروه I am sure anyone could help me to get back to the city centre.
I would do anything to get back to the city centre. (مطمئنم هر کسی می توانم به من کمک کند به مرکز شهر بروم، من هر کاری می کنم تا به مرکز شهر برسم.)
در جملات منفی به جای هیچ کس یا هیچ چیز

But there isn’t anyone here I could ask. 

(اما اینجا هیچ کس نیست که بتوانم از او بپرسم)

برای سوال کردن در مورد وجود کسی یا چیزی

Is there anyone there? 

(آیا کسی آنجا هست؟)

Nothing

(هیچ چیزی)

nobody/no one

(هیچ کسی)

هیچ یک از افراد یا چیزهای گروه

Nothing looks familiar. 

(هیچ چیز آشنا به نظر نمی رسد.)

There is nobody in the street. 

(هیچ کس در خیابان نیست.)

توضیحات بیشتر

nothing/nobody  یا anything/anybody

میتوان به جای nothing/nobody/no one از anything/anybody در جمله منفی نیز استفاده کرد و معنایی کاملا مشابه خواهند داشت. به مثال زیر توجه کنید:

There is nobody here I could ask. 

There isn’t anyone here I could ask. 

(هیچ کس اینجا نیست که بتوانم از او بپرسم.)

ضمایر نامعین و ضمایر شخصی

ضمایر نامعینی که به body/one ختم می شوند نشان دهنده یک فرد هستند. زمانی که بخواهید برای اشاره به آن فرد از ضمیر شخصی یا ضمیر ملکی استفاده کنید حالت سوم شخص جمع مورد استفاده قرار خواهد گرفت. (در فارسی معمولا از ضمیر سوم شخص مفرد استفاده می شود) به مثال زیر توجه کنید:

Everybody should know their way home. 

(هر کسی باید راهش را به خانه بشناسد.)

ضمایر نامعینی که به اشیاء اشاره می کنند (به thing ختم می شوند) معمولا با ضمیر شخصی it جایگزین می شوند. به مثال زیر توجه کنید:

Nothing looks the way it used to. 

(هیچ چیز آنطوری که بود به نظر نمی رسد.)

لینک های مفید

گرامر زبان انگلیسی

موضوعات

اسامی ملکی

جمع بستن اسامی

اسامی

اسامی

حرف تعریف

اسامی غیر قابل شمارش

اسامی جمع

ضمایر انعکاسی

ضمایر ملکی

ضمایر شخصی

ضمایر

ضمایر اشاره

ضمایر نسبی

ضمایر نامعین

۹ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.