انگلیسی

فارسی

جست و جوی برای کار

ad (advertisement)

اگهی

application form 

فرم درخواست

appointment 

قرار ملاقات

CV (curriculum vitae)

رزومه

job description

شرح کار

interview 

مصاحبه

job offer  / offer of employment 

پیشنهاد کاری / پیشنهاد استخدام

qualifications 

صلاحیت ها

to apply for a job 

درخواست کردن برای یک کار

to accept an offer 

قبول یک کار

to reject an offer  / to turn down an offer 

رد یک کار

to hire 

استخدام کردن

job / career 

شغل

part-time 

نیمه وقت

full-time 

تمام وقت

shift work

نوبت کاری

temporary 

موقت

contract

قرارداد

permanent 

دائمی

starting date 

تاریخ شروع

notice period 

زمان بین اطلاع از اتمام کار و آخرین روز کار

حقوق و دستمزد

bonus 

تشویقی

car allowance 

کمک هزینه خودرو

company car 

ماشین شرکت

health insurance 

بیمه سلامت

holiday pay 

حق مرخصی

holiday entitlement 

مرخصی استحقاقی

maternity leave 

مرخصی زایمان

overtime 

اضافه کار

paternity leave 

مرخصی والدین

part-time education 

تحصیل پاره وقت

pension scheme  / pension plan 

طرح بازنشستگی

promotion 

ارتقا شغلی

salary 

حقوق

salary increase 

افزایش حقوق

sick pay 

حق بیماری

staff restaurant 

رستوران کارکنان

training scheme 

طرح آموزش

travel expenses 

حق سفر

wages 

مزد، مقرری

working conditions 

شرایط کاری

working hours 

ساعت کاری

همکاران

owner 

مالک

managing director 

مدیر عامل

director 

مدیر اجرایی

manager 

مدیر

boss 

رئیس

colleague 

همکار

trainee 

کارآموز

apprentice 

شاگرد، تازه کار

volunteer 

داوطلب

ترک کار

to fire 

اخراج کردن

to get the sack 

دک شدن، رد شدن

to resign 

استعفا دادن

to retire 

بازنشسته شدن

leaving date 

تاریخ ترک

redundant 

منفصل

redundancy 

انفصال

redundancy pay 

حق انفصال از خدمت

retirement age 

سن بازنشستگی

لغات کاربردی دیگر

apprenticeship 

کارآموزی

department 

بخش

experience 

تجربه

factory 

کارخانه

fire drill 

تمرین آتش سوزی

health and safety 

سلامت و امنیت

internship 

دوره انترنی، کارورزی

meeting 

جلسه

office 

دفتر

rate of pay 

نرخ پرداخت

reception 

پذیرش

security 

حراست

strike 

اعتصاب

switchboard 

مرکز تلفن

timekeeping 

بخش ساعت زنی

trade union 

اتحادیه کارگری

training course 

دوره کارورزی

work 

کار

work experience 

تجربه کاری

to go on strike 

اعتصاب کردن

to be off sick 

مرخصی به خاطر بیماری گرفتن

self-employed 

خود اشتغال

unemployed 

بیکار

retired 

بازنشسته

CCTV

دوربین مداربسته

لینک های مفید

لغت دانی زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج

اعداد

رنگ ها

زمان

100 اسم پرکاربرد

100 صفت پرکاربرد

100 قید پرکاربرد

100 فعل پرکاربرد

آب و هوا

خانواده و فامیل

ماه ها و فصل ها

روزهای هفته

تلفن

صفات متضاد

مدرسه و دانشگاه

توصیف افراد

زندگی کاری

مسافرت

شغل ها

کامپیوتر

خرید کردن

خانه

ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.