زمان آینده در زبان ترکی با پسوندهای acak/ecek درست می‌شود. این پسوند به همراه شناسه (پسوند شخصی) به بن فعل می‌چسبند. بن فعل با حذف کردن پسوندهای mak/mek از مصدر فعل حاصل می‌شود، برای مثال بن فعل yazmak می‌شود yaz.

چهار حالت مثبت، منفی، سوالی مثبت و سوالی منفی، هر کدام پسوند خاص خود را دارند.

حالت مثبت

بر اساس آخرین حرف صدادار بن فعل، یکی از پسوندهای acak یا ecek را به بن فعل اضافه می‌کنیم. بعد از آن هم شناسه را به فعل متصل می‌کنیم. اگر بن فعل به حرف صدادار مختوم می‌شد، قبل از پسوند و بن یک y میانجی اضافه می‌کنیم. بر اساس اصل تظابق حروف بی‌صدا، برای اول شخص مفرد و اول شخص جمع، حرف k پسوند به ğ تبدیل می‌شود. مثال:

Sen yazacaksın (تو خواهی نوشت)

در جدول زیر می‌توانید حالت‌های مختلف این زمان را مطابق اصل تطابق آوایی ببینید:

e/i/ö/ü a/ı/o/u آخرین حرف صدادار بن فعل

-[y]eceğim

-[y]acağım

Ben

-[y]eceksin

-[y]acaksın

Sen

-[y]ecek

-[y]acak

O

-[y]eceğiz

-[y]acağız

Biz

-[y]eceksiniz

-[y]acaksınız

Siz

-[y]ecekler

-[y]acaklar

Onlar
حالت منفی

برای ساخت حالت منفی در آینده، بر اساس آخرین حرف صدادار بن فعل، یکی از پسوندهای me یا ma را به بن فعل اضافه می‌کنیم. بعد از آن acak/ecek را به فعل متصل می‌کنیم. برای اینکه دو حرف صدادار کنار هم قرار نگیرند، قبل از پسوند و بن یک y میانجی اضافه می‌کنیم. برعکس حالت مثبت، در حالت منفی y میانجی همیشه استفاده می‌شود. آخر سر هم شناسه را اضافه می‌کنیم. مثال:

Sen yazmayacaksın (تو نخواهی نوشت)

در جدول زیر می‌توانید حالت‌های مختلف این زمان را مطابق اصل تطابق آوایی ببینید:

e/i/ö/ü a/ı/o/u آخرین حرف صدادار بن فعل

-meyeceğim

-mayacağım

Ben

-meyeceksin

-mayacaksın

Sen

-meyecek

-mayacak

O

-meyeceğiz

-mayacağız

Biz

-meyeceksiniz

-mayacaksınız

Siz

-meyecekler

-mayacaklar

Onlar
سوالی مثبت

برای ساختن سوال مثبت، بعد از پسوند آینده acak/ecek فعل را به دو نیم تقسیم می‌کنیم و mı/mi و شناسه را به آن اضافه می‌کنیم. Onlar از این قانون پیروی نمی‌کند و تنها به انتهای فعل mı/mi اضافه می‌شود. برای اول شخص مفرد و اول شخص جمع، برای جلوگیری از پشت سر هم آمدن دو حرف صدادار، حرف میانجی y را بین پسوند و فعل می‌آوریم. مثال:

?Sen yazacak mısın (آیا خواهی نوشت؟)

در جدول زیر می‌توانید حالت‌های مختلف این زمان را مطابق اصل تطابق آوایی ببینید:

e/i/ö/ü a/ı/o/u آخرین حرف صدادار بن فعل

-[y]ecek miyim

-[y]acak mıyım

Ben

-[y]ecek misin

-[y]acak mısın

Sen

-[y]ecek mi

-[y]acak mı

O

-[y]ecek miyiz

-[y]acak mıyız

Biz

-[y]ecek misiniz

-[y]acak mısınız

Siz

-[y]ecekler mi

-[y]acaklar mı

Onlar
سوالی منفی

سوال منفی ساختن در زمان آینده مشابه سوال مثبت ساختن در این زمان است. فعل بعد از پسوند mayacak/meyecek به دو نیم تقسیم می‌شود، بعد از آن mı/mi به همراه شناسه در ادامه فعل می‌آیند. Onlar استثنا است و تنها با اضافه کردن mı/mi به انتهای فعل ساخته می‌شود. مثال:

Sen yazmayacak mısın (تو نخواهی نوشت)

در جدول زیر می‌توانید حالت‌های مختلف این زمان را مطابق اصل تطابق آوایی ببینید:

e/i/ö/ü a/ı/o/u آخرین حرف صدادار بن فعل

-meyecek miyim

-mayacak mıyım

Ben

-meyecek misin

-mayacak mısın

Sen

-meyecek mi

-mayacak mı

O

-meyecek miyiz

-mayacak mıyız

Biz

-meyecek misiniz

-mayacak mısınız

Siz

-meyecekler mi

-mayacaklar mı

Onlar

زمان آینده فعل بودن

فعل بودن در زمان آینده olmak است که صرف می‌شود:

حالت مثبت
خواهیم بود olacağız خواهم بود olacağım
خواهید بود olacaksınız خواهی بود olacaksın
خواهند بود olacaklar خواهد بود olacak
حالت منفی
نخواهیم بود olmayacağız نخواهم بود olmayacağım
نخواهید بود olmayacaksınız نخواهی بود olmayacaksın
نخواهند بود olmayacaklar نخواهد بود olmayacak
سوالی مثبت
خواهیم بود؟

olacak mıyız?

خواهم بود؟

olacak mıyım?

خواهید بود؟

olacak mısınız?

خواهی بود؟

olacak mısın?

خواهند بود؟

olacaklar mı?

خواهد بود؟

olacak mı?

سوالی منفی
نخواهیم بود؟

olmayacak mıyız?

نخواهم بود؟

olmayacak mıyım?

نخواهید بود؟

olmayacak mısınız?

نخواهی بود؟

olmayacak mısın?

نخواهند بود؟

olmayacaklar mı?

نخواهد بود؟

olmayacak mı?

لینک های مفید

۱ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.