زمان حال استمراری در زبان ترکی با پسوند yor ساخته می‌شود. این پسوند به بن فعل می‌چسبد و به آن شناسه (پسوند شخصی) اضافه می‌شود. بن فعل با حذف کردن پسوندهای mak/mek از مصدر فعل حاصل می‌شود، برای مثال بن فعل yazmak می‌شود yaz.

چهار حالت مثبت، منفی، سوالی مثبت و سوالی منفی، هر کدام پسوند خاص خود را دارند.

حال استمراری مثبت

برای ساختن حالت مثبت زمان حال استمراری، باید به بن فعل توجه کنیم. اگر آخرین حرف بن فعل حرف صدادار بود، باید آن را حذف کنید. بعد بر اساس آخرین حرف صدادار بن فعل و بر اساس اصل تطابق آوایی، یکی از پسوندهای “ı/i/u/ü” را انتخاب می‌کنیم. بعد از آن پسوند زمان استمراری yor و بعد از آن شناسه (پسوند شخصی) را اضافه می‌کنیم. مثال:

Ben yazıyorum (من می‌نویسم)

در جدول زیر می‌توانید حالت‌های مختلف این زمان را مطابق اصل تطابق آوایی ببینید:

ö/ü o/u e/i a/ı آخرین حرف صدادار بن فعل

-üyorum

-uyorum

-iyorum

-ıyorum

ben

-üyorsun

-uyorsun

-iyorsun

-ıyorsun

sen

-üyor

-uyor

-iyor

-ıyor

O

-üyoruz

-uyoruz

-iyoruz

-ıyoruz

Biz

-üyorsunuz

-uyorsunuz

-iyorsunuz

-ıyorsunuz

Siz

-üyorlar

-uyorlar

-iyorlar

-ıyorlar

onlar
حال استمراری منفی

برای ساختن حالت منفی زمان حال استمراری باز به سراغ بن فعل می‎رویم، اما برخلاف حالت مثبت، هیچ حرفی از بن را حذف نمی‌کنیم. به بن فعل یکی از پسوندهای mı/mi/mu/mü را بر اساس اصل تطابق آوایی می‌گذاریم. بعد از آن پسوند حال استمراری yor و پسوند شخصی (شناسه) را پشت سر هم می‌آوریم. مثال:

Ben yazmıyorum (من نمی‌نویسم)

در جدول زیر می‌توانید حالت‌های مختلف این زمان را مطابق اصل تطابق آوایی ببینید:

ö/ü o/u e/i a/ı آخرین حرف صدادار بن فعل

-müyorum

-muyorum

-miyorum

-mıyorum

ben

-müyorsun

-muyorsun

-miyorsun

-mıyorsun

sen

-müyor

-muyor

-miyor

-mıyor

O

-müyoruz

-muyoruz

-miyoruz

-mıyoruz

Biz

-müyorsunuz

-muyorsunuz

-miyorsunuz

-mıyorsunuz

Siz

-müyorlar

-muyorlar

-miyorlar

-mıyorlar

onlar
سوالی مثبت

برای سوالی کردن مثبت زمان حال استمراری، فعل را بعد از yor جدا می‌کنیم و mu را قبل از شناسه اضافه می‌کنیم. ضمیر Onlar استثنا است: در این حالت، تنها mı را به انتهای فعل اضافه می‌کنیم. برای اول شخص مفرد و اول شخص جمع، چون دو حرف صدادار نمی‌توانند پشت سر هم بیایند، حرف y میانجی را اضافه می‌کنیم. مثال:

?Ben yazıyor muyum (آیا من دارم می‌نویسم؟)

در جدول زیر می‌توانید حالت‌های مختلف این زمان را مطابق اصل تطابق آوایی ببینید:

ö/ü o/u e/i a/ı آخرین حرف صدادار بن فعل

-üyor muyum

-uyor muyum

-iyor muyum

-ıyor muyum

ben

-üyor musun

-uyor musun

-iyor musun

-ıyor musun

sen

-üyor mu

-uyor mu

-iyor mu

-ıyor mu

O

-üyor muyuz

-uyor muyuz

-iyor muyuz

-ıyor muyuz

Biz

-üyor musunuz

-uyor musunuz

-iyor musunuz

-ıyor musunuz

Siz

-üyorlar mı

-uyorlar mı

-iyorlar mı

-ıyorlar mı

onlar
سوالی منفی

سوالی منفی ساختن مشابه سوالی مثبت ساختن است. فعل منفی را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم و بعد از yor واژه mu و شناسه می‌آوریم. Onlar از این قانون پیروی نمی‌کند و تنها به انتهای فعل mı اضافه می‌شود. مثال:

?Ben yazmıyor muyum (آیا من نمی‌نویسم؟)

در جدول زیر می‌توانید حالت‌های مختلف این زمان را مطابق اصل تطابق آوایی ببینید:

ö/ü o/u e/i a/ı آخرین حرف صدادار بن فعل

-müyor muyum

-muyor muyum

-miyor muyum

-mıyor muyum

ben

-müyor musun

-muyor musun

-miyor musun

-mıyor musun

sen

-müyor mu

-muyor mu

-miyor mu

-mıyor mu

O

-müyor muyuz

-muyor muyuz

-miyor muyuz

-mıyor muyuz

Biz

-müyor musunuz

-muyor musunuz

-miyor musunuz

-mıyor musunuz

Siz

-müyorlar mı

-muyorlar mı

-miyorlar mı

-mıyorlar mı

onlar

لینک های مفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.