اعداد به زبان فرانسه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان فرانسه
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان فرانسه
  6. chevron_right
  7. اعداد به زبان فرانسه

 

عدد فرانسوی تلفظ
0 zéro  [zay-ro]
1 un  [uh]
2 deux  [duhr]
3 trois  [twa]
4 quatre  [katr]
5 cinq  [sank]
6 six  [sees]
7 sept  [set]
8 huit  [weet]
9 neuf  [nurf]
10 dix  [dees]
11 onze [onz]
12 douze  [dooz]
13 treize  [trez]
14 quatorze  [katorz]
15 quinze  [kanz]
16 seize  [sez]
17 dix-sept  [dee-set]
18 dix-huit  [dees-weet]
19 dix-neuf  [dees-nurf]
20 vingt  [van]
21 vingt et un  [vant-ay-uh]
22 vingt-deux  [van-duhr]
23 vingt-trois  [van-twa]
24 vingt-quatre  [van-katr]
25 vingt-cinq  [van-sank]
26 vingt-six  [van-sees]
27 vingt-sept  [van-set]
28 vingt-huit  [van-weet]
29 vingt-neuf  [van-nurf]
30 trente  [tront]
31 Trente et un  [tront ay-uh]
32 Trente-deux  [tront-durh)
33 Trente-trois  [tront-twa)
34 Trente-quatre [tront-katr)
35 Trente-cinq  [tront-sank)
36 Trente-six  [tront-sees)
37 Trente-sept  [tront-set)
38 Trente-huit  [tront-weet)
39 Trente-neuf  [tront-nurf)
40 quarante  [karont]
41 quarante et un  [karont-ay-uh]
42 quarante-deux  [karont-deux]
43 quarante-trois  [karont-twa]
44 quarante-quatre [karont-katr]
45 quarante-cinq [karont-sank]
46 quarante-six [karont-sees]
47 quarante-sept [karont-set]
48 quarante-huit [karont-weet]
49 quarante-neuf [karont-nurf]
50 cinquante  [sank-ont]
51 cinquante et un  [sank-ont-ay-uh]
52 cinquante-deux  [sank-ont-deux]
53 cinquante-trois [sank-ont-twa]
54 cinquante-quatre [sank-ont-katr]
55 cinquante-cinq [sank-ont-sank]
56 cinquante-six [sank-ont-sees]
57 cinquante-sept [sank-ont-set]
58 cinquante-huit [sank-ont-weet]
59 cinquante-neuf [sank-ont-nurf]
60 soixante  [swa-sont]
61 soixante et un  [swa-sont-ay-un]
62 soixante-deux  [swa-sont-dur]
63 soixante-trois [swa-sont-twa]
64 soixante-quatre [swa-sont-katr]
65 soixante-cinq [swa-sont-sank]
66 soixante-six [swa-sont-sees]
67 soixante-sept [swa-sont-set]
68 soixante-huit [swa-sont-weet]
69 soixante-neuf [swa-sont-nurf]
70 soixante-dix  [swa-sont-dees]
71 soixante-et-onze  [swa-sont-ay-onz]
72 soixante-douze  [swa-sont-dooz]
73 soixante-treize [swa-sont-trez]
74 soixante-quatorze [swa-sont-katorz]
75 soixante-quinze [swa-sont-kanz]
76 soixante-seize [swa-sont-sez]
77 soixante-dix-sept [swa-sont-dee-set]
78 soixante-dix-huit [swa-sont-dees-weet]
79 soixante-dix-neuf [swa-sont-dees-nurf]
80 quatre-vingt  [kat-ra-van]
81 quatre-vingt-un  [kat-ra-vant-uh]
82 quatre-vingt-deux  [kat-ra-van-dur]
83 quatre-vingt-trois [kat-ra-van-twa]
84 quatre-vingt-quatre [kat-ra-van-katr]
85 quatre-vingt-cinq [kat-ra-van-sank]
86 quatre-vingt-six [kat-ra-van-sees]
87 quatre-vingt-sept [kat-ra-van-set]
88 quatre-vingt-huit [kat-ra-van-weet]
89 quatre-vingt-neuf [kat-ra-van-nurf]
90 quatre-vingt-dix  [kat-ra-van-dees]
91 quatre-vingt-onze  [kat-ra-van-onz]
92 quatre-vingt-douze  [kat-ra-van-dooz]
93 quatre-vingt-treize [kat-ra-van- trez]
94 quatre-vingt-quatorze [kat-ra-van-katorz]
95 quatre-vingt-quinze [kat-ra-van- kanz]
96 quatre-vingt-seize [kat-ra-van- sez]
97 quatre-vingt-dix-sept [kat-ra-van- dee-set]
98 quatre-vingt-dix-huit [kat-ra-van- dees-weet]
99 quatre-vingt-dix-neuf [kat-ra-van- dees-nurf]
100 cent  [son]

لینک های مفید

لغت دانی زبان فرانسه

اصطلاحات کاربردی

اعداد

خانواده و فامیل

حیوانات

25 فعل پرکاربرد

سبزیجات

طبیعت

میوه ها

رنگ ها

شهر

لباس ها

ماه ها و فصل ها

روزهای هفته

کلمات سوالی

آب و هوا

زمان

شغل ها

غذا ها

خانه

اثاث منزل

۲ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.