گفت و گو: au supermarché

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان فرانسه
  4. chevron_right
  5. متون ساده فرانسه
  6. chevron_right
  7. گفت و گو: au supermarché

Pardon, Madame, est-ce que vous auriez la monnaie de 50 francs ? Il me faut une pièce de 10 francs pour la consigne du chariot.

(En lui donnant cinq pièces de 10 francs) Voilà, Madame.

ببخشید خانم، آیا شما برای 50 فرانک پول خورد دارید؟ من برای گرفتن چرخ (سبد خرید) سکه 10 فرانکی نیاز دارم.

(در حال دادن سکه 10 فرانکی) بفرمائید خانم.

(Au rayon fromages)

Madame, vous désirez ?

Je voudrais un crottin de Chavignol pour faire cuire et un camembert pas trop fait.

Voilà. Et avec ça ?

Je vais prendre un morceau de roquefort.

(در قفسه پنیر)

خانم، چی دوست دارید؟

من یک چاویگنول (پنیر بز فرانسوی) برای پختن و یک پنیر کاممبر (پنیر نرم فرانسوی) که هنوز سفت نشده می خواهم.

بفرمائید. چیز دیگری [نیاز دارید]؟

یک تکه راکفرت (پنیر آبی فرانسوی) می خواهم.

(En lui montrant) Ça va comme ça ?

Non, donnez-m’en un peu moins.

Ce sera tout ?

Oui, merci. Est-ce que je règle ici ?

Non, Madame, vous réglez tout à la caisse.

(در حال نشان دادن به او) این خوب است؟

نه، کمی کمتر از آن به من بده.

این همه اش است؟

بله، ممنون. آیا باید اینجا پرداخت کنم؟

نه خانم، شما برای همه چیز در صندوق پرداخت می کنید.

(Au rayon poissonnerie)

Madame ?

Je voudrais quatre filets de cabillaud, s’il vous plaît.

Ah, je suis désolé, Madame, je n’ai plus de cabillaud aujourd’hui. Mais j’ai de la sole en promotion, si vous voulez. Elle est extra !

(در قفسه ماهی)

خانم؟

من چهار تا فیله ماهی کاد می خواهم، اگر ممکن است.

اوه، ببخشید خانم. ما امروز دیگر کاد ندارید. اما در ماهی سال را در فروش ویژه داریم، اگر آن را بخواهید. عالی است!

Bon, d’accord. Donnez-moi des filets de sole.

Et avec ceci ?

Donnez-moi aussi une petite barquette de tarama.

Ce sera tout, Madame ?

Oui, merci.

خب، باشه. کمی فیله سال به من بده.

چیز دیگه؟

به من یک بسته کوچک سالاد تاراما بده.

این همه اش است، خانم؟

بله، ممنون

(À la caisse)

Madame, attention, ici c’est la caisse pour moins de cinq articles. Et votre chariot est plein !

Oh excusez-moi, Madame, je n’avais pas vu. Je vais à une autre caisse dans ce cas.

(در صندوق)

خانم، دقت کنید، این صندوق برای کمتر از 5 قلم جنس است. و سبد شما پر است.

اوه، ببخشید خانم. من علامت را ندیدم. پس به صندوق دیگری می روم.

 

۶ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.