زمان آینده ساده در زبان فرانسه

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. آموزش زبان فرانسه
 4. chevron_right
 5. گرامر زبان فرانسه
 6. chevron_right
 7. زمان آینده ساده در زبان فرانسه

از زمان آینده ساده یا futur simple برای اشاره به اتفاق در آینده یا بیان گمان در مورد آینده استفاده می شود.

کاربردها

 • قصد یا برنامه برای آینده. به مثال زیر توجه کنید:

Demain je rangerai les dossiers. (فردا اسناد را مرتب خواهم کرد.)

 • بیان گمان یا پیش بینی در مورد آینده. به مثال زیر توجه کنید:

 Tu ne finiras jamais en une journée. (تو هیچ وقت آن را در یک روز تمام نخواهی کرد.)

 • عبارات شرطی. به مثال زیر توجه کنید:

 Si on range à deux, on finira plus vite. (اگر با هم تمیز کنیم، کارمان زودتر تمام می شود.)

ساختار گرامری

برای ساختن زمان آینده ساده پسوند مصدری را حذف کرده (برای افعال re، e انتها را حذف می کنیم) و پسوندهای زیر را اضافه می کنیم:

شخص

افعال er

افعال ir

افعال re

اول شخص مفرد

j’aimerai

je finirai

je vendrai

دوم شخص مفرد

tu aimeras

tu finiras

tu vendras

سوم شخص مفرد

il/elle/on aimera

il/elle/on finira

il/elle/on vendra

اول شخص جمع

nous aimerons

nous finirons

nous vendrons

دوم شخص جمع

vous aimerez

vous finirez

vous vendrez

سوم شخص جمع

ils/elles aimeront

ils/elles finiront

ils/elles vendront

 

افعال avoir و être در این زمان بی قاعده هستند. نحوه صرف کردن آنها را در جدول زیر می بینید:

شخص

avoir

être

اول شخص مفرد

j’aurai

je serai

دوم شخص مفرد

tu auras

tu seras

سوم شخص مفرد

il/elle/on aura

il/elle/on sera

اول شخص جمع

nous aurons

nous serons

دوم شخص جمع

vous aurez

vous serez

سوم شخص جمع

ils/elles auront

ils/elles seront

استثناها

 • e کوتاه در بن فعل اسکان گراو (accent grave) می گیرد (به è تبدیل می شود.). به مثال های زیر توجه کنید:

peser – je pèserai

modeler – je modèlerai

 • در برخی افعال حروف بی صدا تکرار می شود. به مثال زیر توجه کنید:

jeter – je jetterai

 • در برخی افعال ختم شده به rir، حرف i پیش از اضافه کردن پسوند آینده حذف می شود. به مثالهای زیر توجه کنید:

courir – je courrai

mourir – je mourrai

 • در افعالی که به yer ختم می شوند، حرف y به i تبدیل می شود (در افعالی که به ayer ختم می شوند دو حرف i یا y مجاز است). به مثال های زیر توجه کنید:

employer – j’emploierai, tu emploieras, il emploiera, nous emploierons, vous emploierez, ils emploieront
payer – je payerai/paierai

 • افعالی که به oir, aller, envoyer, fair یا venir ختم می شوند، بی قاعده هستند. (برای اطلاعات بیشتر به لیست افعال بی قاعده در زبان فرانسه مراجعه کنید.) به مثال زیر توجه کنید:

pouvoir – je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront

لینک های مفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.