در مورد مجموعه واژه ها

سطح A1 یک سطح استاندارد شده مطابق چهارچوب CEFR است. این سطح دانش اولیه شما از زبان را نشان می دهد. در صورتی که شما اطلاعات کافی در سطح A1 را آموخته باشید می توانید نیازهای اولیه خود را برآورده کنید و یک زبان آموز مبتدی شناخته می شوید. واژه های طبقه بندی شده در این بخش توسط موسسه گوته برای این سطح شناسایی شده و در وبسایت بیاموز طبقه بندی و ترجمه شده است. سعی کنید پیش از شروع حتما بخش پیشگفتار را مطالعه کنید.

لغت دانی سطح A1

 0

پیشگفتار

 1

درس اول

 2

درس دوم

 3

درس سوم

 4

درس چهارم

 5

درس پنجم

 6

درس ششم

 7

درس هفتم

 8

درس هشتم

 9

درس نهم

 10

درس دهم

 11

درس یازدهم

 12

درس دوازدهم

 13

درس سیزده

 14

درس چهارده

 15

درس پانزده

 16

درس شانزدهم

 17

درس هفدهم

 18

درس هجدهم

19

درس نوزدهم

 20

درس بیستم

 21

درس بیست و یکم

 22

درس بیست و دوم

 23

درس بیست و سوم

 24

درس بیست و چهارم

 25

درس بیست و پنجم

 26

درس بیست و ششم

 27

درس بیست و هفتم

هر روز منتظر درس های جدید باشید!