گرامر زبان ترکی استانبولی

درس های گرامر و دستور زبان ترکی استانبولی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان ترکی استانبولی
  4. chevron_right
  5. گرامر زبان ترکی استانبولی

اسامی

در این درس با تعاریف و مفاهیم اصلی مرتبط با اسامی در زبان ترکی استانبولی آشنا می شوید.

حالت‌های اسامی

در این درس با تغییرات اسامی در حالت های دستوری متفاوت در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

ضمایر شخصی

در این درس با ضمایر شخصی و انواع آن در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

ضمایر ملکی

در این درس با ساختار و انواع ضمایر ملکی در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

ضمایر انعکاسی

در این درس با ساختار و کاربردهای ضمایر انعکاسی در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

ضمایر اشاره

در این درس با انواع ضمایر اشاره و کاربردهای آنها در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

ضمایر نامعین

در این درس با انواع ضمایر نامعین و کاربردهای آنها در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

افعال

در این درس با افعال در زبان ترکی و مفاهیم کلی مرتبط با آنها آشنا خواهید شد.

حالت مجهول

در این درس با ساختار حالت مجهول و کاربردهای آن در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

سوالی کردن

در این درس با روش های مختلف سوالی کردن جملات در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

فعل “بودن”

در این درس با ساختار کلی فعل “بودن” در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

افعال گذرا و ناگذر

در این درس با روش های شناخت افعال گذرا و ناگذر آشنا خواهید شد.

فعل وجهی “توانستن”

در این درس با ساختار و کاربردهای فعل وجهی “توانستن” در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

منفی کردن

در این درس با روش های منفی کردن جملات در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

وجه التزامی

در این درس روش های ساخت وجه التزامی و کاربردهای این وجه در زبان ترکی استانبولی آشنا می شوید.

وجه امری

در این درس با روش های ساخت وجه امری و کاربردهای آن در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

وجه شرطی

در این درس روش های ساخت وجه شرطی و کاربردهای این وجه در زبان ترکی استانبولی آشنا می شوید.

منفی کردن

در این درس با روش های منفی کردن جملات در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

زمان حال ساده

در این درس با کاربردها و ساختار گرامری زمان حال ساده در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

زمان حال استمراری

در این درس با کاربردها و ساختار گرامری زمان حال استمراری در زبان ترکی آشنا می شوید.

زمان حال کامل

در این درس با کاربردها و ساختار گرامری زمان حال کامل در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

زمان حال کامل استمراری

در این درس با کاربردها و ساختار گرامری زمان حال کامل استمراری در زبان ترکی آشنا می شوید.

زمان گذشته ساده

در این درس با کاربردها و ساختار گرامری زمان گذشته ساده در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

زمان گذشته کامل

در این درس با کاربردها و ساختار گرامری زمان گذشته کامل در زبان ترکی آشنا می شوید.

زمان گذشته استمراری

در این درس با کاربردها و ساختار گرامری زمان گذشته استمراری در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

زمان آینده

در این درس با کاربردها و ساختار گرامری زمان آینده در زبان ترکی آشنا می شوید.

زمان آینده در گذشته

در این درس با کاربردها و ساختار گرامری زمان آینده در گذشته در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

صفات

در این درس با خصوصیات کلی صفات در زبان ترکی استانبولی آشنا می شوید.

قیدها

در این درس با خصوصیات کلی قیدها در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

حروف اضافه

در این درس با مفاهیم عمومی در مورد حروف اضافه در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

پسوندهای رایج (بخش 1)

در این درس با برخی از رایج ترین پسوندهای زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.

پسوندهای رایج (بخش 2)

در این درس با برخی از رایج ترین پسوندهای زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.