آموزش آلمانی برای نوآموزان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان آلمانی
  4. chevron_right
  5. آموزش آلمانی برای نوآموزان

 1

الفبای زبان آلمانی

 2

من هستم

 3

ضمایر شخصی

 4

صرف فعل بودن

 آزمون

درس های 1 تا 4

 5

ساختن جملات سوالی

 6

ساختن جملات منفی

 7

اعداد 1 تا 10

 8

رنگ ها

آزمون

درس های 5 تا 8

 9

جنسیت اسامی

 10

حروف تعریف

11

جمع بستن اسامی

 12

ضمایر شخصی جمع

 آزمون

درس های 9 تا 12

13

صفت ها

14

نسبت دادن صفت ها

15

اعداد 11 تا 99

16

صرف افعال ساده

آزمون

درس های 13 تا 16

17

سوالات کاربردی (بخش 1)

18

زمان حال ساده

19

اسامی ترکیبی

20

دوست دارم/ندارم

21

صرف افعال بی قاعده

22

سوالات کاربردی (بخش 2)

23

حالت مفعولی مستقیم .Akk

24

حالت مفعولی غیر مستقیم .Dat

25

ضمایر شخصی مفعولی

26

واژه های زمان

27

خواندن تاریخ

28

خواندن ساعت

29

کاربرد حالت های مفعولی

30

افعال عبارتی یا Phrasal

31

ضمایر انعکاسی

32

افعال انعکاسی
لغت دانی سطح A1

 0

پیشگفتار

 1

درس اول

 2

درس دوم

 3

درس سوم

 4

درس چهارم

 5

درس پنجم

 6

درس ششم

 7

درس هفتم

 8

درس هشتم

 9

درس نهم

 10

درس دهم

 11

درس یازدهم

 12

درس دوازدهم

 13

درس سیزدهم

 14

درس چهاردهم

 15

درس پانزدهم

 16

درس شانزدهم

 17

درس هفدهم

 18

درس هجدهم

19

درس نوزدهم

 20

درس بیستم

 21

درس بیست و یکم

 22

درس بیست و دوم

 23

درس بیست و سوم

 24

درس بیست و چهارم

 25

درس بیست و پنجم

 26

درس بیست و ششم

 27

درس بیست و هفتم

هر روز منتظر درس های جدید باشید!